Meny

BPSD

Rutinen beskriver vad är BPSD registret och hur vi arbetar med registret.

Inledning

BPSD-registret är ett nationellt kvalitetsregister och syftar till att kvalitetssäkra vården av personer med kognitivsjukdom/demenssjukdom, utifrån de nationella riktlinjerna för personer med demenssjukdom.

BPSD- registret har en tydlig struktur som bygger på kartläggning av symtom, frekvens och allvarlighets grad samt kartläggning av aktuell läkemedelsbehandling. Förslag på personcentrerade evidens baserade omvårdnadsåtgärder tas fram för att minska eller förebygga BPSD symtom.

Syfte

Genom tvärprofessionella vårdåtgärder minska beteendemässiga och psykiska symtom för personer med kognitiv sjukdom/demenssjukdom samt minska lidandet och öka livskvaliteten för personer med demenssjukdom.

Målgrupp

Personer i vård- och omsorgsboende som bedöms ha en demenssjukdom. Om demensdiagnos saknas ska utredning göras.

Information om registering

För att kunna registrera uppgifter om en person i BPSD-registret, krävs att personens inställning till registrering i kvalitetsregister i möjligaste mån klarlagts. Före registrering skall personen informeras om registrering i kvalitetsregister. Informationen skall vara muntlig och skriftlig enligt beskrivning i BPSD kvalitetsregister. Personen skall ha möjlighet att tacka nej till att registreras. Om personen säger nej till registrering, följs rutinen för BPSD utan registrering i registret. Detta gäller även om det råder tvekan kring patientens inställning. För att inkluderas i kvalitetsregister skall det finnas en person med HSL ansvar i den egna organisationen som medverkar vid skattningen för kunden/patienten.

 

Besluts oförmögna

Kan personen inte ge uttryck för sin inställning till registrering i registret. Har personen legal företrädare (god man eller förvaltare), informera företrädaren. Har personen ingen legal företrädare men nära anhörig (partner, maka, make, barn) informera anhörig. Som komplement till muntlig information skall skriftligt informationsblad om kvalitetsregister delas ut. Informationsblad finns att hämta på BPSD registrets hemsida. Godman/förvaltare/ anhörig kan inte själva samtycka till registrering utan tillfrågas om de vet vilken inställning de tror personen har. Dokumentera beslutet i journalen. Vid tvekan om kännedom till personens inställning ska registrering i BPSD registret inte göras då dokumenteras endast i HSL/SoL/LSS journal.

Teamarbete med kunden i fokus

 Arbetet med BPSD-metoden förutsätter ett tvärprofessionellt teamarbete kring personer med kognitivsjukdom/demenssjukdom. Professioner som skall delta vid skattning är BPSD - administratör, kontaktman och omvårdnads ansvarig sjuksköterska. Arbetsterapeut/fysioterapeut bör delta vid utformande av åtgärder.

Planering

 Skattning bör göras minst en gång per år eller då problem föreligger. För att få ett grundvärde bör en skattning göras ca 4 veckor efter inflyttning. Vid växelvård och korttidsvistelse bör skattningen ske snarast. Utvärdering av insatta åtgärder görs vanligen efter ca 4 veckor eller tätare, beroende på problematik.

Dokumentation 

 Dokumentationen görs i SoL/LSS/HSL journal. Registreringen av uppgifter i BPSD ersätter inte skyldigheten att dokumentera i kunden/patientens journal.

Aktuell BPSD skattning förvaras tillsammans med Genomförandeplanen i Genomförande akten.

 Ansvarsfördelning

Enhetschefens ansvar

 • Informera kund/anhörig muntligt och lämna ut BPSD – registrets skriftliga information om kvalitetsregister BPSD vid inflyttningssamtal alt vid upprättande av Genomförandeplan
 • Tillse att varje enhet har två administratörer

 • Skapa förutsättningar och vara ett stöd i arbetet med BPSD. Säkerställa att dag och nattpersonal har kunskap om hur BPSD praktiskt används och efterföljs i verksamheten                     

 • Delta vid skattning när behov finns ex vid problem med samsyn i arbetslaget                   

 • Efterfråga resultat och redovisa statistik från skattningarna        

 • Meddela BPSD-registret om ny administratör skall ha behörighet till enheten

BPSD-administratörens ansvar

 • Tillsammans med enhetschef handleda och utbilda sina medarbetare i verktyget BPSD
 • Sammankalla teamet och medverka vid skattning, analys, bemötandeplan, åtgärder och uppföljningar

 • Registrera skattning i kvalitetsregistret

 • Tillsammans med kontaktman kontrollera att vårdplanen följs. Inaktivera personen i BPSD registret vid flytt till annat boende

 • Avsluta kund i BPSD -registret vid dödsfall

 • Kontinuerligt uppdatera sig via BPSD-registrets hemsida

 • Delta i årliga träffar för BPSD-administratörer

 • Meddela BPSD-registrets support vid byte av arbetsplats eller om personen slutar sin tjänst i kommunen.

 Kontaktmannens ansvar

Inhämta och samordna information från medarbetare, kund/anhöriga och övriga professioner inför skattning. Vara den person som i första hand svarar på frågor vid NPI- NH skattning. Delta i analys, bemötandeplan, åtgärder och uppföljning. Tillsammans med övriga i teamet ansvara för att åtgärderna i vårdplanen genomförs. Dokumentera att skattning är gjord. Dokumentera utvärderade åtgärder i Genomförandeplanen.

Sjuksköterskans ansvar

 • Delta vid NPI-NH skattning, analys, bemötandeplan, åtgärder och utvärdering

 • Dokumentera samtycke i HSL-journal

 • Dokumentera under observation att NPI-NH skattning är gjord

 • Dokumentera HSL åtgärd

 • Tillsammans med övriga i teamet ansvara för att åtgärderna i vårdplanen genomförs     

 • Vid behov tar kontakt med läkare

 • Informera kund/anhöriga om åtgärder i medicinska frågor

Arbetsterapeut/fysioterapeuts ansvar

 • Delta vid utformandet av åtgärder
 • Utforma rehab plan

Relaterad information

För att bli BPSD-administratör krävs en två dagars och en halv dags utbildning.

I utbildningen ingår grundläggande kunskaper kring demenssjukdomar och beteendemässiga och psykiska symtom (BPSD) ,omvårdnad och bemötande. Samt kunskaper i registrering och framtagande av statistik från BPSD-registret.

 Information om BPSD-registret sätts upp på samtliga enheter som registrerar i BPSD-registret. Information om BPSD-registret, information om kvalitetsregister , checklistor, skattningsskalor mm finns att hämtas på www.bpsd.se

 Kontaktperson för utbildning, råd och stöd, hjälp med implementering certifierad utbildare för BPSD-registret Susanne Palla,susanne.palla@kristianstad.se, 044 – 13 61 19

 Vid problem med inloggning eller registrering i BPSD-registret kontaktas BPSD-registret i Malmö se www.bpsd.se

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.