Meny

Vårdhygien

Detta är övergripande rutiner upprättade av Vårdhygien Skåne och gäller all kommunal vård och omsorg i Skåne. Vårdgivaren ansvarar för att rutinerna är kända och efterlevs av all personal.

De rutiner som beskrivs i detta dokument syftar till att förebygga smittspridning och uppkomst av vårdrelaterade infektioner. Rutinerna är utformade för att ur ett vårdhygieniskt perspektiv tillämpas i verksamheter som omfattas av hälso- och sjukvårdslagen (HSL 2017:30), socialtjänstlagen (SoL 2001:453) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS 1993:387).

Innehållet baseras på den nationella Vårdhandboken, dokument från Svensk förening för vårdhygien (SFVH) samt dokument och föreskrifter från Socialstyrelsen.

För vissa specifika smittämnen krävs ytterligare vårdhygieniska åtgärder som komplement till de grundläggande rutinerna. För dessa finns separata dokument på Vårdhygiens hemsida, www.skane.se/vardhygien

Exempel på detta kan vara virusorsakad gastroenterit, multiresistenta bakterier, Clostridium difficile och skabb.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.