Meny

Nödrätt

I 24kap. Brottsbalken (BrB) finns bestämmelser om ansvarsfrihet för handlingar som företagits i nödvärn eller nöd

Nödbestämmelserna ska endast tillämpas i undantagsfall och nödrätten får inte ligga till grund för rutinmässiga ingripande utan är avsedd att användas vid enstaka händelser.

I 24kap. Brottsbalken (BrB) finns bestämmelser om ansvarsfrihet för handlingar som företagits i nödvärn eller nöd. Bestämmelserna om nödrätten gäller generellt och därmed inte bara för anställda inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Nödrätten innebär att den som handlar i nöd för att avvärja fara för liv, hälsa med mera under vissa förutsättningar kan vara fri från ansvar.

Att med våld eller tvång förhindra att någon kastar sig ut genom ett fönster, att den enskilde är på väg ut på en starkt trafikerad väg eller ger sig ut i tunna kläder och riskerar att frysa ihjäl är situationer där nödrätten skulle kunna åberopas. Situationen måste vara sådan att det finns en verklig, allvarlig och övervägande fara för liv eller hälsa.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.