Meny

Arbetsgång vid riskbedömning skyddsåtgärd

Innehållet är flyttat till Kvalitetsledningssystemet

Vid indikation på att svårighet av något slag finns ska en analys göras av bakomliggande trolig orsak till behovet. Ansvarig för att analysen genomförs är enhetschef och/eller omvårdnadsansvarig sjuksköterska tillsammans med den personalkompetens som han/hon bedömer behövs i det aktuella ärendet. Finns inte hela teamet kring patienten får aktuell leg personal tillsammans med enhetschef initiera/ ansvara för ärendegången.

Tillvägagångssätt:

  • Beskrivning av individens behov och svårighet, förmåga att uttrycka sig osv.
  • MÅL, vad vill individen uppnå.
  • Bakomliggande orsaker, olika utredningar eller annan dokumentation och information som ligger till grund. Levnadsberättelse eller de checklistor som finns här nedan som bifogade dokument, kan användas som hjälp vid utredning.
  • Tidigare provade insatser och utvärderingar, hänvisa till eventuella tidigare vårdplaner/genomförandeplaner eller annan dokumentation och information.
  • Möjliga åtgärder, beskriv grundat på evidens, undersökning, bedömning och individens mål. Vilka risker medför den möjliga åtgärden samt vilka risker medför det att inte vidta den möjliga åtgärden *.
  • Planerad skyddsåtgärd.
  • Inhämta samtycke, beskriv hur det inhämtats och av vem/ vilka som bedömt.
  • Plan för hur berörda får vetskap om åtgärden.
  • Plan för hur personal ska agera om kund/patient drar tillbaka samtycke.
  • Utvärdering, hur den ska gå till, hur ofta utvärderingen ska ske samt möjliga alternativ till skyddsåtgärden.

 Om riskanalysen avslutas med att ingen skyddsåtgärd vidtas ska även det dokumenteras.

*Riskanalys

Riskanalysen genomförs på den skyddsåtgärd som anses vara aktuell. Analysen ska belysa både sannolikhetsgraden för hur stor risken är att åtgärden kan orsaka skada och även allvarlighetsgraden av skadan. Nyttan av den tänkta skyddsåtgärden ska belysas och nyttan ska vara större än risken om åtgärden ska bli aktuell. Ställ frågorna:

• Vad kan hända?

• Hur sannolikt är det att det händer?

• Vad blir konsekvenserna/allvarlighetsgraden om det händer?

Skyddsåtgärder där risken skattas till 8 eller mer får inte genomföras. Skyddsåtgärder där risken skattas mellan 1-6 kan provas.

Riskanalysen dokumenteras i patientjournalen och/eller den sociala journalen/LSS-journalen.

Bifogad tabell ger ett stöd vid bedömning av riskens allvarlighetsgrad och sannolikhet.

Exempel 1 på riskanalys: Aktuell skyddsåtgärd är bälte till rullstol. Vad kan hända? Kunden kan kasa ur rullstolen och fastna i bältet. Hur sannolikt är det att det händer? Sannolikheten är mycket stor då det kan inträffa dagligen = 4. Vad blir konsekvensen/allvarlighetsgraden om det händer? Den blir katastrofal eftersom kunden kan strypas till döds = 4. Totalt 4x4=16, åtgärden får inte genomföras.

Exempel 2 på riskanalys: Aktuell skyddsåtgärd är larmmatta/ rörelselarm. Vad kan hända? Kunden förstår inte vad larmmattan/ rörelselarmet är för något. Hur sannolikt är det att det händer? Kan inträffa dagligen = 4. Vad blir konsekvensen/allvarlighetsgraden om det händer? Åtgärden skapar obehag hos kunden = 1. Totalt 4x1=4, åtgärden kan provas om kunden samtycker till åtgärden.

 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.