Meny

Dokumentation skyddsåtgärd SoL/LSS

Innehållet är flyttat till Kvalitetsledningssystemet

Dokumentation i det förebyggande arbetet

Målet i detta läge ska vara att hitta lämpligt stöd för att förbygga skyddsåtgärd.

Rubrik: Skyddsåtgärd

Observerade händelser och teamarbetet kring en kund ska dokumenteras.

När teamet har samlats och kommit överens om att pröva hur en insats kan genomföras tillsammans med kunden för att förebygga skyddsåtgärder dokumenteras detta.

Exempel:

Händelse/ iakttagelse: beskriv vad som har observerats/iakttagits eller hörts.

Åtgärd: erbjuda promenad/förstärkt mellanmål varje tisdag och torsdag

Åtgärd: erbjuder taktil massage på eftermiddagen vid kl. 15.00

Resultat från uppföljning: beskriv resultatet utifrån åtgärden. Hur har uppföljning genomförts och av vem. Kundens ställningstagande till fortsatt åtgärd ska framgå.

 

Dokumentation vid beslut om skyddsåtgärd

I SoL/LSS journalen ska skyddsåtgärder kopplade till dessa lagrum dokumenteras av enhetschefen.

Rubrik: Skyddsåtgärd

Om teamet vid uppföljningsmötet kommer fram till att resultatet av det förebyggande arbetet har utmynnat i att en skyddsåtgärd behöver vidtas, behöver detta dokumenteras. Beslutet ska följas upp och dokumenteras fortlöpande.

Exempel:

Varför finns det ett behov av skyddsåtgärd: beskriv vad ni har observerat/iakttagit eller hört. 

Samtycke och information: Beskrv vilken form av samtycke har getts samt vilken information om skyddsåtgärder som har getts och på vilket sätt.

Skyddsåtgärd: beskriv vilken form av skyddsåtgärd som är aktuell.

Hur kan Xs situation påverkas av skyddsåtgärden/riskbedömning: Beskriv fördelar respektive eventuella nackdelar/hinder med skyddsåtgärden samt vad det kan innebära om skyddsåtgärden inte vidtas.

Uppföljning av beslutad skyddsåtgärd: När ska uppföljning ske? Vid uppföljning beskrivs resultatet utifrån åtgärden. Hur har uppföljning genomförts och av vem. Kundens ställningstagande till fortsatt åtgärd ska framgå.

 

Genomförandeplan

Justera genomförandeplanen efter det som bestämts tillsammans med kunden både i samband med förebyggande åtgärder och beslutade skyddsåtgärder.

Beskriv arbetssätt kring hur en specifik insats/aktivitet ska genomföras med eller för kunden.

Finns det ett fastställt arbetssätt som ska vara gällande i alla situationer under hela dygnet eller är det en specifik insats som ska utföras tillsammans med eller för kunden i särskilda situationer. Anpassa livsområde efter vilken aktivitet som avses.

Dokumentation utifrån det dagliga arbetet med och för kunden förs under livsområdet ”Allmänna uppgifter och krav” och eventuellt annan sidodokumentation såsom observationslistor, beteendescheman eller liknande.

 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.