Meny

Dokumentation skyddsåtgärd HSL

Innehållet är flyttat till Kvalitetsledningssystemet

Följande ska dokumenteras:

  • Orsaksanalys (bedömning)
  • Riskanalys
  • Åtgärdsplan (hälsoplan/genomförandeplan) samt handlingsplan om samtycke återkallas
  • Utvärdering 
  • Uppföljning

Dokumentation

Sökord – PLANERING Skyddsåtgärd

Hjälpfrastext:

För tvångsåtgärder finns inget stöd i socialtjänstlagen, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade eller hälso- och sjukvårdslagen att använda mot den enskildes vilja. Det är därför av största vikt att vara medveten om att skyddsåtgärden ska avbrytas om den enskilde ger uttryck för någon motvilja mot att den genomförs.

Kontaktorsak: Precisering av patientens problem och behov samt vem som inkommit med ärendet.

Deltagare: Fullständigt namn och profession. Personal? Enskild? Anhörig? God man?

Bakomliggande orsak: Olika utredningar kan/bör ligga till grund t.ex. DFRI, Norton, dygnsschema.

Kognitiv funktion/kommunikation: Beskriv förmågan att uttrycka behov, önskemål och upplevelser.

Tidigare provade åtgärder och utvärdering: Hänvisa ev. till tidigare vårdplaner och använd de underlag som rutinen hänvisar till, som stöd.

Mål: Om det finns skilda uppfattningar mellan professionen och patienten redovisas de här.

Riskanalys om ingen insats sätts in: Identifiera risker, bedöm risken genom att uppskatta vilken inverkan/konsekvens den kan ha om den inträffar och hur sannolikt är det att den inträffar, använd riskmatrisen.

Möjliga insatser: Grundat på undersökning, bedömning och patientens mål. Även ställningstagande om att inte vidta några skyddsåtgärder ska dokumenteras.

Samtycke: Uttryckligt - konkludent -presumerat, precisera vem som har mottagit samtycket och på vilka grunder. Ett samtycke oavsett form kan återkallas när som helst.

Åtgärd: Leg personal gör en riskanalys av planerad insats.

Identifiera risker - vad kan hända - hur sannolikt är det - vilka blir konsekvenserna?

Förebygga eventuella risker - kan risken förebyggas eller begränsas - hur?

Beskriv och motivera kvarvarande risker - är kvarvarande risker acceptabla eller inte.

Sökord – ORDINATION Övriga

Under ordination övriga- ordination skydds och säkerhetsåtgärder skriver ansvarig legitimerad personal in enligt de frastexter som finns.

Samtycke har lämnats av patienten i form av: Uttryckligt/ konkludent/ presumerat

Vad:

Mål:

Vem:

Hur:

När:

Planerad uppföljning:

Handlingsplan om samtycke återkallas:

Beslut om skyddsåtgärd/frihetsinskränkande skall dokumenteras i en plan så att all person får tillgång till informationen. Dessa planer skall detaljerat beskriva användning, hur oönskade konsekvenser av skyddsåtgärden skall minimeras, dvs. en riskanalys samt när uppföljning skall ske. Av patientjournalen skall också tydligt framgå vilka åtgärder som är vidtagna och att samtycke har inhämtats, samt i vilken form.

Bälte brickbord eller annan fixering

Som huvudregel gäller att åtgärder som innebär frihetsinskränkningar eller tvång inte får företas.

Samtycke ska vara inhämtat och dokumenterat.

Individuellt hjälpmedel

Bälte, brickbord och sänggrind är att anse som ett individuellt hjälpmedel och förskrives av arbetsterapeut eller sjukgymnast.

Även sjuksköterska kan förskriva sänggrind.

Skyddsåtgärder för personer med demenssjukdom/liknande beteende

Allmänt

I vissa fall kan det vara nödvändigt att använda sig av diverse tekniska lösningar. Dessa får dock inte innebära olagligt tvång och måste vara etiskt försvarbara. Samtycke skall vara inhämtat och dokumenterat.

Uppföljning

Varje uppföljning dokumenteras i händelse kopplat till ordination skyddsåtgärd/ ordination hjälpmedel gällande HSL.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.