Meny

Samverkan

Rutin för samverkan.

Hälso- och sjukvårdsavtalet

I Hälso- och sjukvårdsavtalet regleras en grundöverenskommelse och en utvecklingsdel om hur Region Skåne och kommunerna ska samarbeta i gemensamma hälso- och sjukvårdsfrågor under perioden 2016-2020.

I bilagorna till avtalet finns reglerat:

 • Ramavtal om läkarmedverkan i den kommunala hälso- och sjukvården
 • Mall till lokalt avtal för Läkarmedverkan för Rådgivning, Stöd och Fortbildning i den kommunala hälso- och sjukvården
 • Samverkan vid utskrivning från slutenvården
 • Överenskommelse om Habiliteringen i Skåne
 • Ramöverenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Skånes kommuner gällande personer med psykisk funktionsnedsättning samt barn och ungdom som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa
 • Överenskommelse om Palliativ vård
 • Förtydligande avseende kostnadsansvar för förbruknings- och sjukvårdsartiklar samt vissa tekniska och medicinska behandlingshjälpmedel

Organisation och arbetsgrupper

Centralt Samverkansorgan (CS)

Politiskt samverkansorgan avseende samverkan inom hälso- och sjukvården i Skåne.

Delregionala samverkansorgan (DS) och lokala arbetsgrupper

De delregionala samverkansorganen har sin tyngdpunkt i arbetet med att
uppnå de konkreta målen i hälso- och sjukvårdsavtalet och då med särskilt fokus på genomförande och förankring.

För varje delregionalt område och/eller kommun kommer det behöva tas fram årliga konkreta genomförandeplaner för de olika utvecklingsområdena i avtalet. Målet är att 2020 ha nått fram till utvecklingsavtalets intentioner.

Medicinsk samverkan

Medicinskt samverkansorgan mellan chefsläkare och verksamhetschefer i primärvården, slutenvården och MAS/MAR i Nordost. Möte 4 ggr per år. regionen är sammankallande.

Lokal samverkan

Samverkansgrupp med representanter för verksamhetschefer i primärvården, sluten vården, kommunen samt MAS/MAR. Kommunen är sammankallande. Möten fyra ggr/år.

En väg in för kommunen?

Det kommer att behövas regional samordning av exempelvis utbildning, verksamhetsutveckling, övergripande samarbetsfrågor, verksamhetskoordinering och utveckling i takt med kommunerna.

För att klara uppdraget kan vårdcentralerna samordna sina insatser, främst för akuta men ibland även för planerade hembesök, på samma sätt som flertalet vårdcentraler idag samordnar sig i kvälls- och helgmottagningar. Hur samordningen sker beror på lokala förutsättningar och vårdcentralernas egna val.

Vilka är patienterna?

Att skrivas in i vårdformen mobilt vårdteam är ett gemensamt beslut mellan respektive kommun och Region Skåne och förutsätter för det första att personen vill men också att man uppfyller fyra av sex kriterier:

 • tre eller fler kroniska diagnoser,
 • inlagd på sjukhus tre gånger eller mer de senaste tolv månaderna,
 • sex stående mediciner eller fler (exkl. ögondroppar, salvor etc.),
 • klarar inte den personliga omvårdnaden,
 • 75 år eller äldre,
 • har hemsjukvård.

En gemensam samordnad individuell plan (SIP) ska alltid upprättas före eller i anslutning till inskrivning. Möjligheten till direktinläggning, när behov av sjukhusvård uppstår, ska samtidigt öka.

 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.