Meny

Stöd till närstående

Innehållet är flyttat till Kvalitetsledningssystemet

Syftet med stödet " är att förebygga ohälsa hos närstående samt främja deras förmåga att hantera svårigheter under vårdtiden och efter dödsfallet".

Samtal med närstående och patient är viktigt för att de ska kunna förstå vad som händer och för att de ska kunna få möjlighet att förbereda sig för den förestående döden. Innehållet i samtalen kan variera men det är viktigt att förstå att närstående är en del av teamet runt den döende personen.

Vilket stöd som ska ges utgår från närståendes behov och kan variera mellan olika personer men också över tid. Det kan exempelvis handla om att få information, få emotionellt stöd genom samtal, få känna trygghet med personalen, känna till vilka resurser som finns vad gäller praktisk och ekonomisk hjälp i vardagen. Närstående kan också få avlösning i vården av den sjuke eller få hjälp med sysslor i hemmet.

Struktur för stöd till närstående

  • Samtala med patient och närstående om deras önskemål. Var vill patienten bli vårdad, vilken hjälp önskar patient och närstående
  • Informera om hjälp och stödåtgärder som finns att erbjuda på vårdenheten/i samhället
  • Samtal behöver ske flera gånger under vårdtiden. Informera om målet med vården och planeringen
  • Förklara att närstående kan och får vara delaktig i vården efter förmåga. Samtala om vad de kan/önskar/vill göra. Betona att närvaro är en form av delaktighet
  • Erbjud samtal till närstående som så önskar, enskilt eller tillsammans med patienten. Samtalen måste inte leda till resultat, det är värdefullt att få berätta och bli lyssnad på

Närstående kontaktas efter patientens död, vilket ingår i stöd till närstående. Se separat rutin Efterlevandesamtal.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.