Meny

Efterlevandesamtal

Lika viktigt som att ge god vård i livets slut oh stöd till närstående under den svåra sista tiden i livet är att följa upp närstående en tid efter dödsfallet

Efterlevandesamtal

Efterlevandesamtal är ett samtal som erbjuds närstående 3-8 veckor efter dödsfallet.

Närstående har ofta en svår situation under patientens sjukdomstid och kan ha behov av stöd efter att patienten avlidit. Enligt socialstyrelsens definition är ett efterlevandesamtal "ett samtal mellan vård- och omsorgspersonal och den avlidnas närstående en tid efter dödsfallet". Palliativ vård omfattar därför erbjudande om samtal efter dödsfallet i syfte att ge närstående stöd i att hantera sin situation och sorgeprocessen.

Syfte

 • Närstående ges möjlighet att prata om och få stöd kring sina funderingar och känslor
 • Möjlighet att reda ut eventuella oklarheter eller få svar på funderingar kring behandling och medicinska frågor
 • Får berätta om hur vårdtiden upplevdes och ge synpunkter, vilket kan tas tillvara för att utveckla den palliativa vården på enheten
 • Är ett avslut av vårdtiden
 • Uppmärksamma om närstående behöver stöd av andra kontakter.

Praktiskt genomförande

Erbjudande/information om efterlevandesamtal sker redan i samband med dödsfallet. Det innebär information om att närstående kontaktas efter cirka 3-4 veckor och då bli erbjuden ett efterlevandesamtal.

Någon personal som vårdat patienten den sista tiden bör vara den som sedan tar kontakt med närstående.

Om närstående tackar ja bokas möte/telefontid för efterlevandesamtal:

 • Bestäm vem som ska närvara/ringa
 • plats
 • hur lång samtalstiden är (avsätt tid ca 1 timme)
 • när samtalet ska ske.

Vägledning av samtalets innehåll

 • Informera om syftet med samtalet och tiden som är avsatt
 • Hör hur närstående har det och hur de går vidare
 • Låt närstående fritt få berätta om sjukdomstiden och den palliativa vården
 • Samtal om eventuellt ouppklarade frågor
 • Samtal om patientens upplevda situation under vårdtiden (acceptans av situationen, självbild, symtomlindring, existerade viktiga relationer, patientens medverkan i vårdbeslut)
 • Ge stöd till närståendes känslomässiga reaktioner
 • Information om andra kontakter när det behovet finns (präst, kurator, läkare, etc)
 • Avslutningsvis sammanfattas samtalet.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.