Meny

Vårdsäng

Rutin förskrivning av vårdsäng.

Vid förskrivning eller beställning av vårdsäng används det sortiment som är upphandlat. Detta gäller oavsett boendeform.

Vård- och omsorgsboende

 • På vård- och omsorgsboende är behovet av vårdsäng många gånger nödvändigt. Därför är det enhetschefen som utrustar lägenheten med en vårdsäng.
 • Vårdsängen ska registreras i Web-Sesam per avdelning/enhet på respektive vård- och omsorgsboende.
 • Finns behov av vårdsäng med speciella egenskaper till en patient/kund på vård- och omsorgsboendet kontaktar enhetschefen legitimerad arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast eller sjuksköterska. Därefter tas kontakt med hjälpmedelssamordnare för beställning till vård- och omsorgsboendet.
 • Legitimerad arbetsterapeut/fysioterapeut/sjukgymnast/sjuksköterska förskriver tillbehör till vårdsäng exempelvis uppresningsstöd eller lyftbåge.
 • Hela grindar klassas som en skyddsåtgärd och rutin för skyddsåtgärder ska följas då denna frågeställning uppkommer.
 • Beställning av vårdsäng görs via e- tjänst för interna VoB. Se länk nedan.
 • Beställning av vårdsäng görs via hjälpmedelsassistenten/ Intern hjälpmedelsverksamhet för externa VoB. Använd blankett "Beställning vårdsäng", se rutan nedan.

Ordinärt boende och boende med särskild service

 • Förskrivning av vårdsäng görs av legitimerad arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast eller sjuksköterska.
 • Bedömning, riskanalys och förskrivningsprocessens steg ska användas, se rutin avseende medicintekniska produkter.
 • Förskrivning av vårdsäng görs inte om skälet är att den befintliga sängen är i så dåligt skick att den därför inte är användbar/anpassningsbar.
 • Då behov av vårdsäng blir aktuellt i ordinärt boende ska teamet samråda med patienten/kunden och närstående före beslutet att förskriva en vårdsäng. 
 • Innan vårdsäng förskrivs ska en bedömning göras om den befintliga sängen kan anpassas exempelvis med förhöjningsklotsar eller elryggstöd. 
 • Förskrivning av vårdsäng i ordinärt boende/boende med särskild service görs till patienter/kunder som på grund av funktionsnedsättning eller av medicinska skäl behöver en reglerbar vårdsäng. Vårdsängen ska möjliggöra förflyttning i och ur säng och/eller underlätta det dagliga omvårdnadsarbetet då patienten/kunden måste skötas i sängen och/eller underlätta exempelvis vid stora problem med andning och cirkulation.
 • I bedömningen ska de skäl som gör att patientens/kundens egen säng inte kan användas framgå.
 • Enhetschefen/verksamhetsansvarig ska vara delaktig i bedömningen i de fall ärendet gäller förskrivning av vårdsäng för att underlätta i omvårdnadspersonalens arbetsmiljö. Enhetschef/ verksamhetsansvarig tar kontakt med intern hjälpmedelsverksamhet för beställning av vårdsäng om det enbart är p g a personalens arbetsmiljö.
 • Legitimerad personal kan även förskriva tillbehör såsom lyftbåge, uppresningsstöd, grind, grindskydd och stöd/vändhandtag.
 • Beställning av vårdsäng görs via web-sesam till HÖS.

Madrass till vårdsäng

 • Vid förskrivning/beställning av vårdsäng beställs en "standardmadrass till sängen i de fall patientens egen madrass inte kan användas.  
 • I vård- och omsorgsboende är det enhetschefen för boendet som fattar beslut om när denna "standardmadrass" är så sliten att den behöver bytas ut till en ny.
 • I ordinärt boende får patienten själv stå för ett madrassbyte om madrassen är nyare än fem år och behöver bytas. Är madrassen fem år eller äldre kan en ny madrass förskrivas.

Särskilda riskanalyser

Manöverkontrollen

 • En särskild riskanalys ska göras gällande användning av manöverkontrollen till vårdsängen.
 • I vård- och omsorgsboende görs riskanalysen av enhetschefen i samråd med patienten/kunden, patientens/kundens kontaktman och legitimerad personal.
 • I ordinärt boende/boende med särskild service görs riskanalysen av förskrivaren tillsammans med patienten/kunden, patientens/kundens kontaktman samt i samråd med enhetschef/verksamhetsansvarig.
 • I de fall patienten/kunden själv ska hantera manöverkontrollen ska riskanalysen visa vilka risker detta kan medföra.
 • Bedöms det finnas en risk att patienten/kunden kan hissa upp vårdsängen i högsta läge och sedan försöka ta sig ur sängen måste denna risk åtgärdas omedelbart.
 • I de fall en höj- och sänkbar vårdsäng förskrivs för att underlätta för omvårdnadspersonalen i deras arbete med patienten/kunden behöver inte patienten/kunden ha tillgång till manöverkontrollen. Den får då fästas på ett sätt som gör att den inte går att nå för patienten/kunden.
 • Ibland ska patienten/kunden kunna manövrera ryggstödet och omvårdnadspersonalen ska kunna höja och sänka hela vårdsängen. Detta kan åtgärdas genom att vårdsängen har två manöverkontroller, en för ryggstödet och en för hela vårdsängen. Uppstår denna situation kontaktas legitimerad personal för hjälp med bedömning av lämplig åtgärd.

Antidecubitusmadrass

 • En särskild riskanalys ska också göras i de fall patienten/kunden har en antidecubitusmadrass i vårdsängen samt har en grind monterad.
 • Den funktionella höjden på grindarna måste vara så hög att det är minst 22 cm mellan antidecubitusmadrassens och grindens ovankant.

Leverans

 • Leverans av vårdsäng görs två dagar i veckan, i nuläget måndagar och onsdagar.
 • I mycket brådskande ärenden kan en akut leverans göras som innebär att sängen levereras dagen efter om beställningen nått HÖS innan klockan 15.00 dagen före.
 • Beställningar som ska faxas till hjälpmedelassistenten faxas innan klockan 12.00 om leveransen är brådskande.

Reparation av vårdsäng

Vård- och omsorgsboende interna

 • När en vårdsäng inte fungerar ska en kontroll göras av sladdar och kontakter så att dessa inte är klämda eller urdragna.
 • Om detta inte löser problemet fyller enhetschefen (eller utsedd omvårdnadspersonal) i e- tjänst, se länk nedan.
 • Vid brådskande behov av reparation ska blanketten faxas eller e-postas till hjälpmedelsassistenten senast klockan 12.00 för att åtgärd ska ske nästkommande dag.

Vård- och omsorgsboende externa

 • När en vårdsäng inte fungerar ska en kontroll göras av sladdar och kontakter så att dessa inte är klämda eller urdragna.
 • Om detta inte löser problemet fyller enhetschefen (eller utsedd omvårdnadspersonal) i blankett "Felanmälan sängar", se nedan och faxar eller skickar till hjälpmedelsassistenten/ Intern hjälpmedelsverksamhet på faxnummer 010-150 34 50 eller e-post Felanmalanvardsang@kristianstad.se. 
 • Vid brådskande behov av reparation ska blanketten faxas eller e-postas till hjälpmedelsassistenten/ Intern hjälpmedelsverksamhet senast klockan 12.00 för att åtgärd ska ske nästkommande dag.

Ordinärt boende eller boende med särskild service

 • Samma kontroll som ovan ska göras innan ansvarig förskrivare (eller utsedd omvårdnadspersonal) skickar en arbetsorder via web-sesam.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.