Meny

Arbetstekniska hjälpmedel

Innehållet är flyttat till Kvalitetsledningssystemet

Denna rutin ska säkerställa att den enskildes rätt till självbestämmande tillgodoses samtidigt som den ger personal som hjälper den enskilde i olika vårdsituationer möjlighet att använda arbetstekniska hjälpmedel (personalstödjande utrustning).

All verksamhet inom vård och omsorg ska bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet och främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet med målet att den enskilde ska få möjlighet att leva som andra. Vård och omsorg ska så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med patienten/kunden och bygga på respekt för hans/hennes självbestämmande och integritet.

Arbetsgivaren har ett ansvar att se till att personal har en säker arbetsmiljö och tillgång till den utrustning som behövs för att utföra arbetsuppgifter på ett säkert sätt.

I de flesta ärenden är det en kombination av kundens/patientens behov och personalens behov av en säker arbetsmiljö som avgör vilken typ av hjälpmedel som behöver användas. För att säkerställa att det inte finns risker för kunden/patienten i samband med användning av ett arbetstekniskt hjälpmedel ska legitimerad personal alltid involveras i dessa ärenden.

Ärendehantering

Enhetschef/verksamhetsansvarig lyfter behovet/problemställningen till legitimerad arbetsterapeut och/eller fysioterapeut och/eller sjuksköterska.

Legitimerad arbetsterapeut och/eller fysioterapeut och/eller sjuksköterska gör en aktivitets- och funktionsbedömning samt ett gemensamt hembesök där omvårdnadspersonal och gärna även enhetschef/verksamhetsansvarig deltar. Vid detta hembesök bedöms kundens/patientens behov samt omvårdnadspersonalens behov som en del i bedömningen av omgivningsfaktorer.

I ärenden där resultatet av bedömningen blir att det finns ett kombinerat behov förskrivs aktuellt hjälpmedel till patienten/kunden av legitimerad arbetsterapeut, fysioterapeut eller sjuksköterska. Tillägg; När det gäller 4-vägsglid (eller andra glid- mot- glidlakan) så är det alltid att betrakta som en individuell bedömning/ förskrivning då riskerna i samband med hantering behöver tydliggöras och följas upp av leg personal.

Visar bedömningen att det uteslutande är ett behov utifrån personalens arbetsmiljö ska enhetschefen/verksamhetsansvarig förvissa sig om att det inte finns några risker för patienten/kunden vid användning av arbetstekniskt hjälpmedel. Därefter övergår frågan till att hanteras som ett arbetsgivaransvar och inte som en hälso- och sjukvårdsfråga.

När det gäller arbetstekniska hjälpmedel för Vobo, gruppbostad och daglig verksamhet, så ska de arbetstekniska hjälpmedlen beställas till enheten.

När det gäller hemtjänst; vårdsäng måste alltid vara individuellt förskrivet utifrån spårbarhet och säkerhet. Småhjälpmedel får beställas till respektive enhet.

När det gäller taklyft som grundutrustning så hanteras det enligt en särskild beskriven rutin, se under avsnitt Personlyft (under medicintekniska produkter).

Enhetschef (interna verksamheter) tar kontakt med hjälpmedelssamordnare via e- tjänst, se länk nedan. Enhetschef (externa verksamheter) tar kontakt med hjälpmedelsamordnare som beställer aktuellt hjälpmedel via Websesam. Vid kostsamma åtgärder ska enhetschefen samråda med verksamhetschef. Kostnad oavsett ansvar hamnar inom hjälpmedelsbudget.

Legitimerad arbetsterapeut/ fysioterapeut kan vara rådgivande i fall där bedömning inte är nödvändig (lågriskhjälpmedel utifrån arbetsteknisk synpunkt) såsom strumppådragare för stödstrumpor alternativt vårdbälte.

Enhetschef (interna verksamheter) tar kontakt med hjälpmedelsamordnare via e- tjänst, se länk nedan. Enhetschef (externa verksamheter) tar kontakt med hjälpmedelsamordnare som beställer aktuellt hjälpmedel via Websesam. Hjälpmedelssamordnare skickar därefter en sammanställning på de hjälpmedel som beställts till enhetschef som sedan ansvarar för att dokumentet förvaras för kännedom kring vilka hjälpmedel som är beställda till enheten.

Det finns möjlighet att få råd och stöd i svåra ärenden via ReHabforum. Blankett Enskilda ärenden fylls i och skickas till Medicinskt Ansvarig för Rehabilitering (MAR).

Grundutrustning

För information om vad som ingår i grundutrustning på VoB samt Daglig verksamhet se tabell i bifogade dokument nedan. Grundutrustning hanteras av Intern hjälpmedelsverksamhet.

Att särskilt beakta

Assistansersättning enligt Socialförsäkringsbalken 51 kap.

Enligt Förordning 2011:182 är vårdgivaren* i dessa fall (där Försäkringskassan betalar ut ersättning) skyldig att tillhandahålla även arbetstekniska hjälpmedel till den enskilde.

Övriga fall av arbetstekniska hjälpmedel bekostas av utföraren eller assistansbolaget.

* Omsorgsnämnden, Kristianstad kommun.

Hjälpmotor till transportrullstol

Hjälpmotor/drivaggregat till transportrullstol ska bekostas av Region Skåne. Enligt Region Skånes riktlinje står de för kostnaden när anhörig använder den samt även i de fall då patienten är beviljad personlig assistent enligt ovan. I övriga ärende ska hjälpmotorn/drivaggregatet bekostas av den verksamhet som utför insatsen.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.