Meny

Antidecubitusmadrass

Rutin förskrivning av antidecubitusmadrass och hälskydd

Inledning

Det är sjuksköterska som kan erhålla förskrivningsrätt på antidecubitusmadrasser och hälskydd. För att få förskrivningsrätt ska sjuksköterskan ha genomgått Socialstyrelsens förskrivarutbildning och sårutbildning Sårsmart, samt ha kännedom om aktuellt sortiment. Se mer under Utbildning. Förskrivande sjuksköterska = omvårdnadsansvarig sjuksköterska.

En förskrivning ska alltid föregås av en individuell riskbedömning av patienten enligt Nortonskalan och/eller RAPS-scale.

Förskrivning

Förskrivning av antidecubitusmadrass ersätter inte lägesändringar och andra omvårdnadsåtgärder. Blanketter för lägesändring, matregistrering samt vätskeregistrering ska användas för att följa dessa åtgärder.

Antidecubitusmadrass förskrivs till en patient när den sammantagna bedömningen av sjuksköterska/arbetsterapeut/fysioterapeut visar att trycksårsförebyggande underlag är nödvändigt, eller i de fall när sår redan har uppstått.

Förutom den medicinska och fysiska bedömningen används även bedömningsinstrumenten Nortonskalan, och RAPS-scale. Förskrivning görs inte enbart utifrån smärtproblematik eller utifrån inkontinensproblematik..

Antidecubitusmadrass förskrivs individuellt till en patient och madrasser får absolut inte bytas mellan patienter.

Vårdgivaren har ett ansvar för förskrivning av antidecubitusmadrasser även i de fall patienten inte har hemsjukvård.

Rådgivande sjuksköterska har i uppdrag

 • Att vara behjälplig med råd till kollegor.
 • Att kontrollera så att beställningsformuläret är tillräckligt ifyllt.
 • Att ha en dialog med förskrivande sjuksköterska i de fall det är aktuellt med de mest avancerade madrasserna.
 • Att kolla den gemensamma brevlådan.
 • Att planera inför semestrar så att alltid någon är i tjänst.

Rådgivande sjuksköterska                          

Jörgen Horst 044 -13 41 73

Iris Dettmann 0733- 13 47 83

Olga Sjögren 044 - 13 45 74            

Sortiment

Aktuellt sortiment finns på Hjälpmedelscentrum Östra Skånes (HÖS) hemsida.

Beställning

 1. Beställning av antidecubitusmadrass och/eller hälskydd görs via blanketten " Kontakt angående beställning av antidecubitusmadrass".
 2. Rådgivande sjuksköterska eller hjälpmedelsassistent kontaktar förskrivaren för kompletterande uppgifter, som är obligatoriska för att beställningen ska godkännas.
 3. Madrassen och/eller hälskydd levereras till förskrivande sjuksköterska.

Beställning av antidec-madrass

 • Spara ner blanketten på datorn
 • Fyll i de uppgifter som är aktuellt för patienten
 • Öppna din Outlook – skapa ett nytt meddelande med antidecubitus@kristianstad.se som mottagare
 • Bifoga den sparade blanketten ( Flik med infoga – klicka på gemet ” Bifoga fil” )
 • Skicka

Hantering av följesedel

Förskrivande sjuksköterska signerar följesedeln med ok och skickar den till Intern Hjälpmedelsverksamhet, Hjälpmedelsassistent , Estrids väg 1 , Omsorgsförvaltningen, 291 80 Kristianstad.

Hantering av individkort och väska

Individkortet som medföljer madrassen ska lämnas kvar på/i väskan som madrassen levereras i. Ska följa med till HÖS när det är aktuellt med rekonditionering. Väskan ska förvaras i patientens bostad så att madrassen kan skickas in i väskan till service, tillsammans med individkortet.

Utprovning

Förskrivande sjuksköterska ansvarar för att antidecubitusmadrassen provas ut, det vill säga installeras i sängen samt ställer in de individuella inställningarna. Tänk på att eventuell inställning av lufttryck ska följa patientens aktuella vikt. Personalen ska informeras om kontroller, signering och skötsel av madrassen.

Vid akuta fall kan bäddmadrass provas ut av sjuksköterska utan förskrivningsrätt. Efter en sådan utprovning ska kontakt tas snarast med omvårdnadsansvarig sjuksköterska som upprättar en vårdplan och signeringslista efter gjord bedömning.

I vissa fall behöver arbetsterapeut och/eller fysioterapeut/sjukgymnast kontaktas. Detta gäller i de fall då förflyttningssituationen i eller till och från sängen påverkas eller om sängens funktion påverkas av madrassen. 

Vårdsäng kan förskrivas av sjuksköterska-se rutin medicintekniska produkter!

Enligt den Europeiska standarden EN 1970 ska en säker grind ha ett avstånd på 22 cm mellan ovansidan på madrassen till överkanten på grinden. Om det finns behov av högre grindar kontaktas hjälpmedelsassistenten.

Kontroll/underhåll samt signeringslistor

Luftpumpade antidecubitusmadrasser ska kontrolleras dagligen av omvårdnadspersonal, se "Anvisning för daglig kontroll av antidecubitusmadrasser" och signeras på särskild signeringslista som lämnas i samband med utprovningen. Förskrivande sjuksköterska gör en HSV-beställning av detta i Procapita. 

Manual för madrass ska finnas tillgängligt för personal.

Dokumentation

Förskrivande sjuksköterska är ansvarig för att ordination dokumenteras i journalen under sökord Omgivningsfaktorer/Produkter-Teknik. Detta görs först efter leverans och installation då individnummer på madrass ska dokumenteras i journal. 

Uppföljning

Första uppföljningen görs inom en (1) vecka. Uppföljningen görs, via okulärbesiktning och samtal med patient, omvårdnadspersonal och eventuellt anhöriga, av den sjuksköterska som förskrivit madrassen.

Kontinuerlig uppföljning av högriskpatienter görs minst var 14:e dag. Nortonskalan och/eller RAPS-scale används vid uppföljning liksom mätning av patientens vikt. När behovet förändras så ska nytt ställningstagande göras kring lämplig madrass.

Patienter som har behov av antidecubitusmadrass under en längre tid ska följas upp 1 gång per månad. I de fall behovet är mycket långvarigt, det vill säga, när en avancerad antidecubitusmadrass används under flera år, ska förskrivande sjuksköterska se till att madrassen servas en gång om året (gäller inte Curocell AREA).

En ny bedömning ska då göras om behovet kvarstår eller om en annan sorts madrass är lämpligare. Beställningen görs sedan via beställningsformuläret. Den gamla madrassen skickas in, i sin väska med individkortet i, till HÖS för årlig service.

Akutförråd

Ett akutförråd av antidecubitusmadrasser finns på Stafvre och är tillgängligt för alla sjuksköterskor i förvaltningen. Dessa madrasser får endast användas i akuta ärenden exempelvis om en avancerad madrass går sönder och måste ersättas omgående eller om det uppstår ett nytt akut behov en helg.

Patienter som kommer akut till Stafvre och redan har en antidecubitusmadrass i hemmet ska om möjligt ta med denna till korttidsboendet. Om behov av antidecubitusmadrass framkommer vid vårdplanering eller SIP ska vårdplanerade sjuksköterska omgående kontakta ansvarig sjuksköterska i området för överrapportering. 

I akutförrådet finns följande madrasser:

Kategori 1-2: Optimal 5zon (höjd 6cm och 14cm) antal 3

Kategori 2: Curocell SAM (statistik) antal 2

Kategori 3: Curocell 3 och Curocell AREA (utan aggregat) antal 2 av varje sort

Kategori 4: Curocell Auto antal 3

Kategori 5: Optimal 5zon BM  105x200x6 cm  antal 1

Kategori 6: Optimal 5zon standardmadrass 105x200x14 cm  antal 1

I akutförrådet finns även hälskydd samt häldyna, vilka sjuksköterskan också kan förskriva.

När förskrivare ska hämta madrass på Stafvre korttidsboende, Lasarettsboulevarden 28, kontaktas Stafvre i förväg på telefonnummer: 044-135464 för att personal ska kunna ta emot er och visa er tillrätta.

När förskrivare hämtar en madrass eller hälskydd i akutförrådet ska det meddelas omgående via blanketten " Kontakt angående beställning av antidecubitusmadrass", så att ersättningsprodukt beställs.
OBS! Skicka aldrig personuppgifter via e-post!

 

Avvikelse, reklamation och arbetsorder

Om antidecubitusmadrassen går sönder tar förskrivaren ställning till om detta beror på ett produktfel eller om det är handhavandet av madrassen som orsakat skadan.

Reklamation

Har ett fel på produkten uppmärksammats innan produkt lämnats ut till patient är det en reklamation. Det kan vara ett påpekande om dröjsmål, fel eller brist i t ex vara, tjänst, eller bemötande. Avvikelse skrivs direkt i Websesam alternativt via dokument blanketter HÖS som finns längst ner på huvudsidan- Medicintekniska produkter. HÖS bevakar om det reklamerade hjälpmedlet ska returneras till leverantör eller om det finns garanti på hjälpmedlet. Skickas hjälpmedlet in till HÖS för åtgärd ska kopia på avvikelsen skrivas ut och fästas på hjälpmedlet.

Produktfel

Om skadan beror på ett produktfel ska en avvikelse gällande medicintekniska produkter skrivas och skickas i avvikelsesystemet. Madrassen behålls på enheten, särskilt uppmärkt, och patienten får en motsvarande madrass. Beslut fattas av MAR/MAS gällande anmälan till tillverkaren och Läkemedelsverket samt Inspektionen för vård och omsorg för kännedom. En avvikelse skrivs också i Websesam för kännedom till HÖS. Avvikelse kan skrivas direkt i Websesam alternativt via dokument blanketter HÖS som finns längst ner på huvudsidan- Medicintekniska produkter.

Handhavandefel

Om skadan är orsakad av ett handhavandefel skrivs en avvikelse gällande detta i avvikelsesystemet samt en arbetsorder till tekniker på HÖS. I de fall reparationen inte kan göras omgående ska patienten få en ersättningsmadrass under tiden.
Trasiga madrasser får absolut inte läggas in i akutförrådet!

Återlämning

Återlämning ska ske direkt när behovet upphör. Madrass och aggregat hör ihop och skickas tillbaka tillsammans i sin väska, väl rengjorda, till HÖS. Innan en madrass förskrivs till en annan patient ska den genomgått rekonditionering och översyn via HÖS. Madrass som varit utsatt för smitta, ska avsmittas och märkas upp enligt rutin, innan den skickas tillbaka till HÖS.

Leveranser och hämtning

Leveranser och hämtning av hjälpmedel utförs av Räddningstjänsten i Kristianstad. Hjälpmedel hämtas på samma ställen som de levereras. Hjälpmedlet märks upp med blankett "Rekonditionering/Skrot" och blankett "Hämtorder Kristianstad" fylls i på HÖS hemsida och mejlas direkt till HÖS. Vid osäkerhet om leveransadress eller rutin för återlämning i ert område rådfråga beställningsansvarig sjuksköterska.

Om antidecubitusmadrassen inte levereras som den ska är det förskrivaren som ska "spåra" madrassen. Detta sker genom kontakt med exempelvis HÖS och/eller Räddningstjänst. Överstiger leveranstiden fem dagar ska en avvikelse skrivas och skickas till HÖS, använd HÖS avvikelseblankett.

Utbildning

Legitimerad sjuksköterska ska ha gått Socialstyrelsens webbaserade förskrivarutbildning, fått information om aktuellt sortiment samt gått utbildning om trycksår Sårsmart för att få förskriva antidecubitusmadrasser. Utbildningsbevis lämnas till ansvarig enhetschef.

Enhetschefer för legitimerad personal ska veta vilka sjuksköterskor i området/enheten som gått förskrivarutbildning och därmed tillåts förskriva antidecubitusmadrasser.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.