Meny

Läkemedelsförråd

Rutin för läkemedelsförråd.

I kommunen finns läkemedelsförråd med läkemedel som innehåller de vanligaste och viktigaste läkemedlen som en patient kan behöva i akuta situationer.  Uttag ur förråden begränsar behovet av akutbesök under jourtid samt minskar antalet akuta ordinationsändringar i Dosförpackade läkemedel.

Innehållet i läkemedelsförråden och rutiner för utlämning fastställs av Region Skånes Läkemedelsråd. Se Läkemedelsförråd-kommunal hemsjukvård.

Ansvar

Endast de sjuksköterskor som ansvarar för basläkemedelsförråden har befogenhet att rekvirera läkemedel från Apotek till förrådet. Behöriga utses av MAS.

Dessa har ansvar för att det finns tillräcklig mängd läkemedel tillgängliga i basläkemedelsförrådet.

Ansvariga sjuksköterskor för närförråden ansvarar för att de läkemedel som skall finnas i dessa förråd  finns hemma enligt uppgjord lista samt att lokal rutin upprättas i samråd med basläkemedelsförrådsansvarig.

Samtliga  sjuksköterskor har ett ansvar för att då det varit stor åtgång av ett läkemedel rapportera detta till basförråds-/närförrådsansvarig sjuksköterska.

Basläkemedelsförrådsansvariga sjuksköterskor är ansvariga för att upprätta lokala rutiner för beställning, rekvisition, leverans, uttagsregistrering från förrådet, kontroll av narkotiska preparat, temperaturkontroll kylskåp samt städrutiner.

 När skall förrådet användas?

  • Läkemedel från basläkemedelsförråden skall användas till patienter med stadigvarande insatser från hemsjukvården och när sjuksköterskan övertagit läkemedelshanteringen. Uttag kan ske enligt generella direktiv och/eller skriftlig ordination av läkare
  • Läkemedel lämnas ut till patienten i avvaktan på receptexpediering på apotek eller insättning på E Dos.
  • När det gäller läkemedel som skall sättas in på E Dos lämnas dessa ut till nästa ordinarie dospåsar levereras.
  • Antibiotika lämnas ut i hel kur vid akuta infektioner då läkare bedömt att behandling måste påbörjas samma dygn. Recept skall då inte utfärdas. Registrering av ordinationen skall ske på E Dos-receptet i enlighet med apotekets anvisningar. I fältet för ”Akut” skrivs ”BF” (Bas-Förråd)

 

 

 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.