Meny

Hemsjukvård

Rutin för hemsjukvård och beställning av denna

I den kommunala hälso- och sjukvården ingår ansvaret för hälso- och sjukvård upp till läkarnivå. All läkarvård och specialistsjukvård sker inom Region Skånes regi.

Kommunen har hälso- och sjukvårdsansvaret, som även omfattar rehabilitering, habilitering och hjälpmedel, gäller för personer:

  • som bor i vård- och omsorgsboende
  • i bostad med särskild service
  • i ordinärt boende som inte själva eller med hjälp av assistans/ledsagare kan ta sig till av regionen finansierad primärvård (tröskelprincipen)
  • som vistas på dagverksamhet som omfattas av 3 kap 6 §, SoL

Hemsjukvård är hälso- och sjukvård som ges hemma hos den enskilde patienten. Kommunens hemsjukvårdsansvar är på primärvårdsnivå vilket innebär att den ska vara primärvårdsläkarledd. Hemsjukvård erbjuds i de fall patienten inte själv eller med hjälp av assistans/ledsagare kan ta sig till primärvårdens enhet (tröskelprincipen).
Ett informationsbrev ska lämnas till patienten som ska erhålla hemsjukvård," Välkomstbrev"

När patienten inte längre behöver hemsjukvård ska informationsbrev "Hemsjukvård upphör", lämnas.

Om det råder tveksamhet kring om patienten ska vända sig till primärvården eller till kommunens hemsjukvård är respektive vårdgivare skyldig att göra en bedömning av patientens vårdbehov och hänvisa patienten till rätt instans. Tröskelprincipen gäller dygnet runt men den får aldrig utgöra ett hinder för en god hälso- och sjukvård.

Beställning av delegerad hemsjukvård

Kommunens legitimerade personal gör en bedömning om det finns behov av delegerad hemsjukvård.

Kommunal leverantör: Beställning görs i Procapita och skickas via Procapita till berörd enhetschef.

Extern leverantör: Beställning skrivs i Procapita, skrivs ut och faxas till berörd leverantör.

Primärvården

Då patienten enligt legitimerad personals bedömning kan ta sig till vårdcentralen, är det primärvården som delegerar till hemtjänstpersonalen efter kontakt med ansvarig enhetschef. 


Riskdedömning 

Riskbedömning ska utföras enligt gällande rutiner. Läs mer under

Senior alert - Kristianstads kommun  

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.