Meny

Egenvård

Rutin för egenvård.

Egenvård

Med egenvård menas i detta sammanhang en hälso- och sjukvårdsåtgärd som behandlande legitimerad yrkesutövare inom hälso- och sjukvården, inom sitt ansvarsområde, bedömt att en person själv kan utföra eller utför med hjälp av någon annan(SOSFS 2009:6). En patient har rätt till god och säker vård dygnet runt och det ska finnas den personal, de lokaler samt den utrustning som behövs. Att bedöma att en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård får aldrig innebära avsteg från detta. Egenvård är inte hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen men själva egenvårdsbedömningen räknas som hälso- och sjukvård.

Egenvårdsföreskriften ställer krav på att hälso- och sjukvården inklusive tandvården:

  • gör individuella bedömningar
  • analyserar riskerna
  • samråder och planerar med de som berörs
  • gör nya bedömningar om förutsättningarna ändras
  • fastställer rutiner för samarbetet med andra aktörer t.ex. skolan
  • säkerställer att ledningssystemet innehåller rutiner för egenvård
     

Individuell bedömning

Det går inte att säga generellt vilka åtgärder som utgör egenvård. Det beror på omständigheterna i varje enskilt fall. Enligt egenvårdsföreskriften ska bedömningen göras i samråd med den enskilde, utifrån dennes fysiska och psykiska hälsa samt med hänsyn till hens livssituation i övrigt. Det innebär att resultatet beror på om den enskilde har förutsättningar att själv klara av att utföra egenvården på ett säkert sätt, eller om man kan instruera någon att hjälpa till.

Om den enskilde inte själv kan ansvara för egenvården beror resultatet av bedömningen på hur stödet och hjälpen ser ut. Det kan vara egenvård om åtgärden kan utföras på ett säkert sätt av någon annan t.ex. en närstående, personlig assistent eller av personal i skolan.

En sätt att skilja på hälso- och sjukvård och egenvård är att bedöma om åtgärden kräver medicinskt utbildad personal. Om det krävs medicinskt utbildad personal är det fråga om hälso- och sjukvård och då omfattas den av hälso- och sjukvårdslagstiftningen. Det kan dock vara så att närstående har förvärvat så stor kunskap om en enskild persons behov att de i vissa fall kan klara av att utföra åtgärder som normalt kräver medicinskt utbildad personal. Det kan då bli frågan om egenvård. Det kan t.ex. vara fallet när föräldrar hjälper sina barn.

En ny egenvårdsbedömning ska göras när förutsättningarna ändras. Anhöriga eller vårdnadshavare kan inte överlämna sitt egenvårdsansvar till personalen. En åtgärd kan bedömas som egenvård när vårdnadshavarna eller närstående utför åtgärden, men räknas som hälso- och sjukvård när den enskilde befinner sig t.ex. i ett korttidsboende eller på ett sommarläger.

Har en person ett bra stöd så att åtgärden kan utföras på säkert sätt, kan det bli fråga om egenvård, även i andra fall t.ex. när ett fåtal personliga assistenter är knutna till den enskilde och de känner honom eller henne väl. I andra fall kan bedömningen bli den motsatta om det är stor omsättning på personal eller om verksamheten saknar bra rutiner för hur man hanterar läkemedel.

Dokumentation

I Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:6) om bedömningen av om en hälso-och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård finns bestämmelser om att behandlande legitimerade yrkesutövare ska göra en bedömning av om en hälso-och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård, planera egenvården samt följa upp och ompröva bedömningen. Bedömningen som görs ska dokumenteras i patientjournalen.

Patienten ska få en kopia av dokumentationen. Om patienten har beviljats eller kommer att beviljas hjälp med egenvården av socialtjänsten, ska en kopia av dokumentationen av planeringen föras till personakten/motsvarande.

Uppföljning

Den behandlande legitimerade yrkesutövaren som utfört bedömningen att en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård, ska ansvara för att egenvården omprövas om förutsättningarna ändras. Egenvården ska också följas upp regelbundet, om det inte uppenbart är obehövligt. Syftet är att klargöra att egenvården ska omprövas och följas upp och vem som ska ta detta ansvar. Bestämmelsen förhindrar dock inte att ansvaret överförs till någon annan. Om exempelvis bedömningen gjorts i slutenvården av behandlande läkare kan en legitimerad yrkesutövare inom primärvården överta ansvaret för uppföljning och omprövning. Detta ska då framgå av planeringen.

Ansvar

Biståndshandläggaren

Biståndshandläggare ansvarar för att i utredning av ärende identifiera behovet av hälso- och sjukvårdsinsatser samt om det finns bedömning av egenvård, inhämta dokumentation från den behandlande legitimerade yrkesutövare som bedömt egenvården.

Vårdnadshavaren eller legal företrädare, kan inte överlämna ansvaret för egenvården till skola, hemtjänst eller boende utan att behandlande legitimerad yrkesutövare utfört ny egenvårdsbedömning för den yrkesgrupp som ska utföra egenvården.

Dokumentationen kring egenvård ska finnas med som ett underlag inför beslut. Handläggaren ansvarar också för att informera vårdnadshavaren-se informationsbladet under innehållsförteckningen!

Enhetschef för berörd verksamhet

Enhetschef för berörd verksamhet där vårdpersonal ska utföra egenvård ska dokumentera bedömning från behandlande legitimerade yrkesutövaren inom hälso- och sjukvården och planering i LSS alternativ SOL journal.

Enhetschef ansvarar för att vårdpersonal som ska utföra egenvården har goda kunskaper om gällande rutiner för till exempel förvaring och hantering av läkemedel, samt rutin för dokumentation då det i genomförandeplanen ska beskrivas hur egenvården praktiskt ska genomföras. Enhetschef ansvarar även för att personalen har goda kunskaper om vad som bör uppmärksammas vid en individs sjukdom, symtom och biverkningar kopplat till vad som ska utföras som egenvård.

Om enhetschef som förestår verksamheten får kännedom om att personalen inte kan utför egenvården på ett säkert sätt ska den hälso- och sjukvårdspersonal som är ansvarig för egenvårdsbedömningen omedelbart kontaktas så att omprövning kan ske.

Vem som är ansvarig för egenvårdsbedömningen, vem som vid behov ska kontaktas samt vilka insatser och instruktioner om hur egenvården ska utföras ska tydligt framgå i SOL/LSS dokumentation samt i genomförandeplanen.

Det kan uppstå tillfälle då vårdpersonal utför insatser som egenvård där behandlande legitimerade yrkesutövaren tar beslut om att en annan uppgift ska utföras som en hälso- och sjukvårdsinsats. Enhetschef ansvarar då att bevaka att behandlande legitimerad yrkesutövare sammankallar till en SIP.

Tillkommer ytterligare egenvårdsinsatser ansvarar enhetschef för att informera legitimerad personal för dennes dokumentation.

Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal

Legitimerad personal i omsorgsförvaltningen ska kunna konsulteras för att, vid de fall enhetschef ansvarar för egenvården, bistå med medicinsk kunskap som eventuellt enhetschef inte besitter.

Det kan uppstå tillfälle då legitimerad personal redan utför insatser som en hälso- och sjukvårdsuppgift där behandlande legitimerade yrkesutövaren tar beslut om att en annan uppgift kan utföras som egenvård. Den legitimerade personalen ansvarar då att bevaka att behandlande legitimerad yrkesutövare sammankallar till en SIP.

Omsorgsförvaltningens verksamhetssystem ska beskriva:

1. Vilken/vilka åtgärd som behandlande legitimerade yrkesutövaren inom hälso- och sjukvården bedömt ska utföras som egenvård. Bedömningen ska styrkas med dokumentation.

2. Vem som ska utföra egenvården, om det är patienten själv eller med hjälp av annan personal.

4. Information och instruktioner till dem som ska utföra egenvården i genomförandeplanen.

5. Uppföljning på om egenvården utförs för den enskilde på ett säkert sätt ska ske fortlöpande men minst en gång per år av verksamhetsansvarig.

6. Vilka åtgärder som ska vidtas och vem som ska kontaktas, om den enskildes situation förändras så att egenvården måste omprövas.

7. Enhetschef har ansvar för att kontakta behandlande legitimerade yrkesutövare som utfört bedömning av egenvård om åtgärden inte kan utföras på en för patienten säkert sätt. Kontakten ska dokumenteras. Detta ansvarar den person som haft kontakt med behandlande legitimerad yrkesutövare för att dokumentera.

Ansvar för rutiner inom ramen för ledningssystem 

Enligt egenvårdsföreskriften 3 kap. 1 och 2 §§ ska huvudmännen för hälso- och sjuk-vård och socialtjänst tillsammans ta fram övergripande rutiner för samverkan i samband med egenvård. Vg se länk nedan: Övergripande rutiner för samverkan mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne i samband med egenvård

För mer information se även länk: Meddelandeblad: Socialstyrelsens föreskrifter om bedömning av egenvård

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.