Meny

Delegering

Delegeringsrutin

Allmän information om delegering

Delegeringsrutinen är utarbetad i stöd av:

 • Delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tandvård (SOSFS 1997:14)
 • Patientsäkerhetslagen (SOSFS 2010:659)
 • Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2017:37) om ordination och hantering av läkemedel i hälso- och sjukvården
 • Information från Vårdförbundet

Vad innebär delegering?

Med delegering avses enligt delegeringsföreskrifterna att någon som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen och som är formellt kompetent för en medicinsk arbetsuppgift överlåter uppgiften till en annan person som saknar formell kompetens för uppgiften.

Medicinska arbetsuppgifter är uppgifter relaterade till undersökning, diagnostik, vård eller behandling samt till förebyggande av sjukdomar och skador och som kräver kunskap både om människans normala funktioner och om den aktuella sjukdomen och dess behandling.

Något som hör till medicinska arbetsuppgifter är specifik omvårdnad eftersom den kräver kunskap om den aktuella sjukdomen och dess behandling. Allmän omvårdnad räknas inte som medicinsk arbetsuppgift eftersom den bara kräver kunskap om normala funktioner.

En och samma åtgärd kan, beroende på situation, bedömas antingen som allmän eller specifik omvårdnad. Ett exempel på detta är matning. När en patient med svalgpares matas kan det krävas särskild kunskap om detta tillstånd och då kan arbetsuppgiften bedömas som specifik omvårdnad. Andra fall av matning kan bedömas som allmän omvårdnad om de inte kräver särskild kunskap.

Exempel på en rehabiliteringsåtgärd som kan bedömas som allmän eller specifik och således kan utföras efter instruktion alternativt efter delegering; när en patient ska utföra ett träningsprogram och det finns normalt rörelsemönster och endast försvagning av muskulatur då kan träningsprogram utföras efter instruktion. Till skillnad mot en patient med spasticitet efter en stroke där det krävs särskilda kunskaper i samband med att patient ska utföra träningsprogram och då är det aktuellt med träning efter delegering.

Hälso- och Sjukvårdspersonal

Personal med legitimation är hälso- och sjukvårdspersonal. Hit hör bland andra arbetsterapeut, fysioterapeut, sjuksköterska, dietist och logoped. Hälso- och sjukvårdspersonal är också den som biträder en yrkesutövare med legitimation. Den som utför en hälso- och sjukvårdsuppgift är hälso- och sjukvårdspersonal under den tid uppgiften utförs och arbetar då under PSL (patientsäkerhetslagen) 2010:659. Hälso- och sjukvårdsuppgifter ska utföras i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. En patient ska ges sakkunnig och omsorgsfull vård. Vården ska så långt det är möjligt ges i samråd med patienten och denne ska visas respekt och omtanke. Hälso- och sjukvårdspersonal bär själv ansvaret för hur hen utför arbetsuppgiften PSL 6 kap. 2§.

Kompetens

Formell kompetens

Formell kompetens innebär att en person har legitimation för yrket. Exempel på yrken som har legitimation är sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, läkare, dietist, logoped. Det är enbart den som är formellt kompetent för en uppgift som kan delegera uppgiften vidare. Det innebär att den som genom delegering fått ansvar för en arbetsuppgift inte får lämna den vidare till någon annan.

Det finns arbetsuppgifter som inte får delegeras vidare till någon med reell kompetens utan måste utföras av personal med formell kompetens. Dessa är bedömning, ordination, förskrivning och uppföljning.

Reell kompetens

Reell kompetens innebär att en person skaffat sig tillfredsställande kunskaper och färdigheter för arbetsuppgiften genom erfarenhet i sin praktiska yrkesverksamhet eller genom fortbildning. Den som ska ta över en medicinsk arbetsuppgift genom delegering, ska vara reellt kompetent för den aktuella arbetsuppgiften. Omvårdnadspersonal som skaffat sig reell kompetens för en viss arbetsuppgift har inte rätt att utan vidare, utföra den. Hen får först efter delegering utföra arbetsuppgiften.

Delegering

Varje verksamhet i vården ska vara bemannad på ett sådant sätt att kraven på god och säker vård kan uppfyllas. Det ska finnas tillräckligt med formellt och reellt kompetenta yrkesutövare. Medicinska arbetsuppgifter ska endast i undantags fall utföras av yrkesutövare som inte är legitimerade eller genomgått högskoleutbildning som lett till yrkesexamen. Delegering får inte ske för att lösa brist på personal eller av ekonomiska skäl. Om en vårdenhet är bemannad på det sätt som Hälso- och sjukvårdslagen, HSL, kräver borde det inte finnas så stort utrymme för delegering av arbetsuppgifter.

Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal ska inför ett beslut om delegering bedöma om uppgiften går att delegera på ett säkert sätt. Delegering kan ske i vissa fall även om formellt kompetent personal finns tillgänglig. Dessa fall är när uppgiften kan utföras på ett sätt som gagnar patientens behov och det inte finns risk för att säkerheten äventyras. Se även under Checklista för läkemedels- och insulindelegering för mer information kring kraven inför delegering. Personal under 18 år delegeras ej.  

En delegering ska vara personlig för enskild anställd, man kan inte delegera till ett kollektiv av personer exempelvis personal på ett våningsplan eller inom ett område. Däremot kan delegeringen utformas så att den gäller för dem som bor på en våning, en grupp eller inom ett område. I vissa fall behöver delegering ske för en enskild patient.

Säkerhetsaspekten med att kunna följa upp given delegering från legitimerad personal får inte åsidosättas. Vårdgivaren kan aldrig bestämma att en viss arbetsuppgift ska delegeras. Endast den som har formell och reell kompetens och som ansvarar för arbetsuppgiften kan besluta om delegering. Delegering får inte ske mot någons vilja. Vid delegering ansvarar den som delegerar att samråd sker med berörd enhetschef om personalens lämplighet för uppgiften.

Förnyelse av delegering

Vid förnyelse av delegering ska den delegerande legitimerade personalen göra en förnyad teoretisk och praktisk genomgång. För delegering av läkemedel och insulin följ separat rutin. En delegering kan gälla som längst i ett år.

Handledning/undervisning av elever

Personal som fått delegering att utföra viss arbetsuppgift får inte handleda/undervisa elever i det aktuella arbetsmomentet. Handledning/
undervisning av elever kan endast ges av formellt kompetent personal.

Akut situation

I en akut nödsituation kan det bli aktuellt att beordra utförandet av en viss arbetsuppgift. Detta är inte att betrakta som delegering. I det sammanhanget använder man begreppen assistans eller handräckning.

Upphörande av delegeringsbeslut

Lämnar den legitimerade personalen som fattat ett delegeringsbeslut sin befattning, upphör beslutet att gälla. Efterträdaren tar ställning till eventuell fortsättning av beslutet och skriver då ny delegering. Delegeringsbeslutet upphör också att gälla då uppgiftsmottagaren avgår från sin tjänst. Delegeringen överförs inte på efterträdaren.

Återkallande av delegeringsbeslut

Ett delegeringsbeslut ska återkallas om det visar sig att den person som tagit emot en delegering saknar förmåga eller förutsättningar för att utföra den delegerade uppgiften på ett säkert och riktigt sätt.

Återkallelse sker i första hand av den som skrivit delegeringsbeslutet. Behöver återkallelsen göras omedelbart, under helgdag exempelvis, kan det göras genom muntlig information från tjänstgörande sjuksköterska till den personal det gäller. Sjuksköterskan är sedan ansvarig för att närmaste vardag informera den sjuksköterska som skrivit delegeringen, så att hen kan ta egen ställning till om delegeringen ska dras.

Återkallelsen ska ske i samråd med enhetschef och vid tveksamhet kan samråd även ske med MAS/MAR. Vid återkallelse dokumenteras detta på delegeringsblanketten samt i Procapitas delegeringsmodul och en kopia skickas till MAS/MAR för kännedom.

Detta innebär också att delegeringen ska återkallas om en personal inte får godkänt på uppföljningsutbildningen det handlar om. Finns det en annan pågående delegering, ska sjuksköterskan avgöra om den kan fortsätta gälla. Detta kan innebära att omvårdnadspersonalen kan få ge insulin men inte läkemedel och vice versa.

Delegering över vårdgivargräns

Delegering kan ske oberoende av om den som delegerar och den som tar emot arbetsuppgiften tillhör samma organisatoriska område eller ej – exempelvis Region – Kommun. Förutsättningen för en sådan delegering är att mottagaren har sin arbetslednings tillåtelse att utföra arbetsuppgiften. Den som har för avsikt att delegera, måste först samråda med mottagarens arbetsledning.

Delegering mellan ASIH och kommunerna i Nordost är reglerat i ett samverkansavtal. Delegering ASIH kommunerna Nordost.

Ansvar för delegering

När det gäller nattpersonalens delegeringar ska nattsjuksköterska ansvara för delegeringen då det är endast hen som kan göra uppföljning av den praktiska färdigheten.

Hemgångsstödsteamets behov av delegeringar ansvarar den legitimerade personalen som är anställd i teamet för.

Rehabiliterande och habiliterande insatser

Arbetsterapeut och fysioterapeut på arbetsplatsen ger den teoretiska och praktiska genomgången inför en delegering. Först efter den praktiska genomgången beslutar arbetsterapeuten och fysioterapeuten om delegering ska ske eller inte. Riskbedömning ska alltid göras inför en ordinerad insats som inte utförs av den legitimerade självt

Delegeringsbeslut

 • Delegeringsbeslut ska alltid vara skriftligt
 • delegeringsbeslut ska dokumenteras i det aktuella verksamhetssystemet. 
 • delegeringsbeslut ska gälla för viss tid- högst ett år – eller för visst tillfälle

Innehåll i delegeringsbeslut

Ett delegeringsbeslut ska innehålla information enligt nedan:

 • Till vem arbetsuppgiften delegeras
 • Vilken/vilka arbetsuppgifter som delegeras
 • För vilka patienter eller för vilket enhet/område delegeringen gäller
 • Tidsperiod som delegeringen gäller
 • Datum då beslut togs
 • Den delegerandes underskrift
 • Uppgiftsmottagarens underskrift
 • Enhetschefs underskrift om att ha tagit del av beslutet

  I LHSL sker signering digitalt. Gäller både legitimerade och personalen. Chefen skriver under på den utskrivna delegeringen.
    
  Delegeringsbeslut ska skrivas ut i två exemplar, varav ett ges till uppgiftsmottagaren och det andra till enhetschefen. Delegeringar ska sparas i pärm hos enhetschef. Delegeringar ska sparas i 3 år efter att delegeringsbeslut slutat gälla. Pärm ska finnas tillgänglig för MAS/ MAR. Dokumenterade kunskaper inför delegering/omdelegering gällande läkemedel ska förvaras på samma sätt som delegeringsbeslut. Krav på dokumenterade kunskaper regleras i läkemedelsförfattningen. 

Ansvarsfördelning

MAS/MAR ansvar

Det yttersta ansvaret för att delegeringar sker på ett korrekt och patientsäkert sätt har verksamhetschefen eller inom kommunerna, Medicinskt ansvarig sjuksköterska och Medicinskt ansvarig för Rehabilitering.

MAS/MAR ansvarar för att:

 • det ska finnas rutiner upprättade i verksamheten om att delegera ansvaret för vårduppgifter.
 • dessa ska vara förenliga med säkerheten för den enskilde.
 • MAS/MAR ska vara uppmärksamma på om tagna delegeringsbeslut är förenliga med en god och säker vård.
 • vid behov ska MAS/MAR ta initiativ till att ompröva eller återkalla delegeringsbeslut.

Vårdgivarens och verksamhetschefens ansvar

Vårdgivaren är skyldig att anpassa bemanningen så att kraven på en god och säker vård kan uppfyllas. Det innebär att det måste finnas personal med såväl formell som reell kompetens i tillräcklig omfattning. Det är varje verksamhetschefs ansvar att inom ramen för personella och övriga resurser som vårdgivaren ställer till förfogande, leda arbetet. Verksamhetschefen ska också fördela arbetsuppgifterna allt efter art och svårighetsgrad med hänsyn tagen till både kompetens och yrkeserfarenhet. Verksamhetschefen ansvarar för att hälso- och sjukvårdspersonal som ska utföra vissa arbetsuppgifter har tillräcklig kompetens för detta.

Enhetschef/motsvarandes ansvar

Enhetschef/motsvarande ansvarar för att:

 •  den personal som behövs för att kunna ge en god och säker vård ska finnas till hand
 • vid bemanningsplanering ska hänsyn tas till behov av delegerad personal
 • kontinuitet i bemanningen runt en patient där delegering krävs eftersträvas
 • all ny personal utan formell kompetens, även vikarier ska informeras om att medicinska arbetsuppgifter kräver delegering eller instruktion
 • vid personalplanering ska tid avsättas för introduktion och delegering eller instruktion i samråd med sjuksköterska/arbetsterapeut/fysioterapeut
 • tillsammans med legitimerad personal se över lämpligt antal delegeringar inom en enhet
 • legitimerad personal ska meddelas om delegerad personal får förlängning av vikariat/anställning eller slutar sin tjänst
 • bocka för ruta "delegeringsbar personal" (gäller för LHSL efter övergången från Procapita)

En förutsättning för att enhetschef/motsvarande ska kunna ta sitt ansvar är att hen kontinuerligt tar del av delegeringar inom sitt ansvarsområde (även chefer skriver under samtliga delegeringar).

Delegerande – legitimerad personals ansvar

Delegerande legitimerad personal ansvarar för att:

 • kontrollera att mottagaren har tillräcklig kunskap och erfarenhet för den arbetsuppgift som ska delegeras samt förutsättningar att utföra den
 • mottagaren har upplyst om sin förmåga att utföra arbetsuppgiften
 • förnya delegeringen
 • bevaka och vidta åtgärder om ett delegeringsbeslut behöver omprövas eller återkallas
 • ompröva beslut om delegering när omständigheterna påkallar det och omedelbart återkalla beslutet, om beslutet inte längre är förenligt med en god och säker vård.
 • kontrollera att uppgiftsmottagaren fullgör uppgiften på ett riktigt sätt.
 • handleda den som tagit emot delegering.

 Den delegerades ansvar

Den personal med reell kompetens som åtar sig en delegerad arbetsuppgifts ansvar för att:

 • ta emot information och undervisning om arbetsuppgiften
 • vara införstådd med att den som utför medicinska arbetsuppgifter tillhör hälso- och sjukvårdspersonal och därmed lyder under de bestämmelser som gäller för dessa
 • tala om när man inte anser sig ha tillräckliga kunskaper för att utföra arbetsuppgiften
 • förståelse av att den delegerade själv bär det fulla ansvaret för sitt sätt att utföra den delegerade arbetsuppgiften och att utföra den efter bästa förmåga
 • kontakta legitimerad personal om osäkerhet råder vid utförandet av uppgiften
 • meddela i god tid (3 månader i förväg) när delegeringen går ut eller när det är tid för att uppföljning skall göras.

Delegeringsbara arbetsuppgifter

Se sep dokument.

Delegering till personal med skyddad identitet

I samband med delegering till personal med skyddad identitet väljs under utföraren i delegeringsmodulen i procapita "personal med skyddat identitet". Därefter fylls delegeringsbeslut i på sedvanligt sätt. Beslutet skrivs ut för påskrift. Påskrift sker med fullständigt namn, personnummer och underskrift av den som tar emot delegering. Överst på delegeringsbeslutet antecknas för hand den delegerades personuppgifter. Delegeringsbeslut förvaras av berörd EC på ett säkert sätt. 

 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.