Meny

Vaccinering

Vaccination mot covid-19 kan skydda från att få sjukdomen, vilket även minskar risken för att smitta andra. På sikt kan smittspridningen bromsas. De som löper störst risk att bli allvarligt sjuka erbjuds vaccinet först.

Samlad information från Region Skåne 

Vaccination mot covid-19 – för vårdgivare (Region Skåne)

Så gör du för att vaccinera dig mot covid-19 - 1177

För den som ska vaccineras

Information på lättläst svenska (Region Skåne)

Information på lättläst svenska med bildstöd (Region Skåne)

För den som har vaccinerats

Efter en vaccination är det normalt att få milda biverkningar, som feber eller sjukdomskänsla. Några få personer har nu drabbats av allvarligare symtom strax efter vaccination, som blodpropp, i kombination med låga nivåer av blodplättar. I nuläget vet man inte om symtomen beror på vaccinet eller om det har andra orsaker. För säkerhets skull bör du som vaccinerats med detta vaccin de senaste 14 dagarna vara uppmärksam på:

 • blåmärken och/eller punktformade blödningar i hud/slemhinna
 • näsblödning som är svår att stoppa
 • svullnad, rodnad eller uttalad ömhet i ben eller arm.

Vid symtomen ovan ska du kontakta 1177 Vårdguiden och berätta att du vaccinerats och beskriva dina symtom. Om du känner dig akut sjuk ska du direkt kontakta vården eller 112.

För dig som vaccinerar

Rapportering av biverkningar

Som sjuksköterska ska du rapportera misstänkta biverkningar av vaccin precis som av andra läkemedel. Genom att rapportera misstänkta biverkningar bidrar du till ökad kunskap om läkemedels egenskaper.

Kontakta ansvarig läkare om du uppmärksammat en misstänkt biverkning. Tillsammans kommer ni överens om vem som ska rapportera biverkningen.  

Dokumentation 

Det ska framgå från dokumentation att patienten blivit tillfrågad om samtycke till vaccination och om hen tackat JA eller NEJ till dosen. Ssk ska även dokumentera att Hälsodeklarationen blivit ifylld och att vaccinationen blivit utförd. 

Påfyllnadsdos mot covid-19 

Påfyllnadsdos  hösten 2022.

Utifrån nuvarande kunskapsläge och aktuellt epidemiologiskt läge anses personer över 65 år och personer i riskgrupper för allvarlig covid-19 behöva en förstärkning av det befintliga skyddet mot covid-19 inför höst och vinter 2022/23 via en påfyllnadsdos med vaccin mot covid-19. Risken att drabbas av allvarlig sjukdom och död ökar med stigande ålder. Nuvarande vacciner har efter tre doser god effekt mot allvarlig sjukdom och död även med omikronvarianterna. Skyddet sjunker dock successivt särskilt hos äldre personer och personer i riskgrupp varför dessa är i behov av påfyllnadsdoser.

Höstens vaccination startar den 1 september men inventering enligt nedan måste påbörjas tidigare.

Rekommendationen gäller

 • Personer som bor på särskilt boende för äldre
 • Personer i ordinärt boende som är beviljad återkommande insatser enligt Socialtjänstlagen för hjälp med personlig omvårdnad
 • Personer med hemsjukvård av sjuksköterska
 • Personer som är 80 år och äldre

Det ska ha gått minst fyra månader sedan förra vaccinationstillfället.

Vägledning covid19 dos 5 2022-06-22.pdf

Personer som bor på särskilt boende för äldre

Informationsblad om dos 5 via kommunen inkl hälsodeklaration.pdf

Vaccination av personer i ordinärt boende som är beviljad återkommande insatser enligt Socialtjänstlagen för hjälp med personlig omvårdnad

Omfattar alla personer över 18 år som är beviljad återkommande insatser enligt Socialtjänstlagen för hjälp med personlig omvårdnad. Personer informeras om erbjudande en tredje påfyllnadsdos (dos 5) som även kallas höstdos, via information framtagen av Region Skåne. Eftersom Region Skåne inte vet vilka personer i respektive kommun som är beviljad återkommande insatser enligt Socialtjänstlagen för hjälp med personlig omvårdnad måste informationen lämnas ut av kommunerna.

 • Vem
  Utskick ska göras till alla personer över 18 år i ordinärt boende som är beviljad insatser enligt Socialtjänstlagen för hjälp med personlig omvårdnad. Med personlig omvårdnad avses till exempel stöd och hjälp vid på- och avklädning, hygien och förflyttning. Ingen begränsning avseende antal insatser per dygn.

 • Vad
  Information Informationsblad om dos 5 via kommunen inkl hälsodeklaration ska lämnas/skickas ut. Observera att informationen ska kopieras/tryckas så att hälsodeklarationen kommer på baksidan av informationen d v s det ska vara ett (1) informationsblad med informationen på framsidan och hälsodeklarationen på baksida.

 • Hur
  Inventera personer med omvårdnadsinsats i ordinärt boende enligt ovan (vem). Personer  med kommunal hemsjukvård av sjuksköterska ska exkluderas. Lämna/skicka ut ovan information (vad) till de personer som ska få informationen.

 • När
  Inventering påbörjas så snart som möjligt men senast under augusti månad. Informationsmaterialet (se ovan) ska skickas ut med start den 22 augusti. Detta då det från detta datum är möjligt att boka vaccinationstid (även om vaccineringen inte sker från tidigast den 1 september).

Vaccination av personer med hemsjukvård av sjuksköterska

Se vägledning ovan. Som utgångsläge gäller att personen ska erbjudas vaccination på vårdcentral eller närmaste vaccinationsmottagning. De personer som inte kan ta sig till vårdcentral eller närmaste vaccinationsmottagning ska erbjudas vaccination i hemmet. Observera att det avser personer över 18 år med pågående kommunal hemsjukvård av sjuksköterska.

Enbart utifrån att det kommunala hälso- och sjukvårdsansvaret också gäller i förhållande till personer som bor respektive vistas i bostad med särskild service och daglig verksamhet som är reglerade i LSS är inte skäl för att en person ska erbjudas en tredje påfyllnadsdos. Patientansvarig sjuksköterska ansvarar för att lämna ut Region Skånes bifogade informationsblad till patienter som erhåller kommunal hälso- och sjukvård av sjuksköterska och kan ta sig till närmaste vaccinationsmottagning eller vårdcentral.

Vaccination av personer som är 80 år och äldre

Alla personer över 80 år får en personlig kallelse från Region Skåne oavsett boendeformen. Ingen insats från kommunerna.

Personer 65 – 80 år med beviljad LSS-insats i form av gruppbostad

I de fall det finns personer 65 – 80 år med beviljad LSS-insats i form av gruppbostad (bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad) och som inte kan ta sig till någon av Region Skånes vaccinationsmottagningar ska kommunen kontakta primärvården för överenskommelse kring hur vaccination ska erbjudas dessa personer.

24/8-2022

Påfyllnadsdos hösten 2022 (höstdos) erbjuds till nedanstående grupp. Det ska ha gått minst fyra månader sedan förra vaccinationstillfället.

 • personer 18–64 år

Förtydligande avseende påfyllnadsdos/höstdos till personer som är 18-79 år och som:

 • får insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
 • har beslut om assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken
 • vistas på boende/verksamheter för socialpsykiatri/missbruk

Till skillnad från tidigare vaccination (d v s dos 1, dos 2 och påfyllnadsdos/dos 3) finns ingen riktad information, separat vägledning eller separat tidsbokning av vaccination till dessa grupper.

Bokning av vaccinationstid görs via skane.se/vaccintider. Där finns information om lediga tider samt var det finns drop in-mottagningar för vaccination. Bokning av tid kan även ske via e-tjänsterna på 1177.se. E-legitimation krävs. Saknas e-legitimation eller ett svenskt personnummer kontaktas, via telefon, en vaccinationsmottagning. Kontaktuppgifter till mottagningar som vaccinerar mot covid-19 i Skåne: Kontaktuppgifter till mottagningar som vaccinerar mot covid-19 i Skåne

Om en person som önskar vaccination inte kan ta sig till någon av Region Skånes vaccinationsmottagningar ska den vårdcentral personen är listad vid kontaktas för vidare hantering.

 

Covidvaccination - våren 2023 

Samma hantering som vaccination hösten 2022. 

Nya rekommendationer för covid 19 vaccinationer under perioden 1 mars 2023 till 29 februari 2024 presenteras nedan, men fram till den 1/3 följer vi riktlinjer för ”höstdosen”.

 • Lokal samverkan med kommunal primärvård, vägledning kommer uppdateras för vårens uppdrag (2023).
 • Ordinationen utförs av vårdcentralen och dokumentation i PMO Vaccination Covid-19 SÄBO (skane.se)

Nya rekommendationer

Vaccinationerna rekommenderas finnas tillgängliga året runt med tyngdpunkt på två vaccinationsinsatser: en med för 2023 start den 1 mars och en i synergi med influensakampanjen, med start i november månad.

 • Boende på SÄBO, 18+, rekommenderas två doser under perioden. Innebär att under mars/april ska boende erbjudas vaccinering. Dosintervallet är 6 månader, men kan av logistiska skäl eller i enskilda fall minskas till 4 månader.

 • 80 år (det år de fyller 80, alltså 1943) och äldre erbjuds också två doser under perioden, ska kallas av listad enhet med tid och plats företrädesvis också under mars/april för att tillse samvaccinering med säsongsinfluensa till hösten. 

 • Personer i åldern 65–79 år, samt personer i riskgrupp som är 18 år och äldre, rekommenderas en dos under perioden. Dosen bör i första hand ges inför höst- och vintersäsongen 2023 och även här kommer det ske en samvaccinering med säsongsinfluensa till hösten. För den som önskar ges möjlighet att ta ytterligare en dos, då under våren 2023. Det ska ha gått sex månader sedan tidigare dos.

 • Personer i åldern 50–64 år rekommenderas en dos under perioden. Dosen bör i första hand ges inför höst- och vintersäsongen 2023. Det ska ha gått nio månader sedan tidigare dos.

 • Personer i åldern 18–49 år rekommenderas ingen påfyllnadsdos och rekommendationen om grundvaccination upphör från 1 mars 2023. Vaccin finns dock tillgängligt för grundvaccination och en påfyllnadsdos under perioden för den som önskar.

Vaccination av personal

Personalvaccineringen har stängt och du som medarbetare hänvisas att boka vaccination på sjukhusens vaccinationsmottagningar eller vårdcentral om det passerat mer än tre månader sedan du fick dos 2.

Säsongsinfluensavaccination

Regional start i Skåne 9 november. Alla personer 65–79 år kommer få ett vykort med information. Annan kommunikation kommer också göras. 

För med information gällande säsongsinfluensa se under Influensa - Kristianstads kommun

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.