Skyddsutrustning

Rutiner kring skyddsutrustning som beskriver när och hur de ska användas.

Skillnaden mellan arbetskläder och skyddsutrustning 

Socialstyrelsen förtydligar definitionerna: arbetskläder används alltid i arbete inom vård och omsorg medan skyddsutrustning används i vissa särskilda situationer.

När och hur skyddsutrustning ska användas 

Vilken skyddsutrustning som ska användas och när anges i rutinen nedan. Där står även om säker avklädning av skyddsutrustning och desinfektion av flergångsvisir.

Rutiner i kommunal vård och omsorg vid misstänkt eller konstaterat fall av covid-19 (Vårdhygien, Region Skåne)

Förlängt och justerat lokalt beslut om skyddsutrustning

Vårt lokala beslut om skyddsutrustning har justerats och förlängts. Beslutet innebär att munskydd ska användas vid kundnära arbete och i situationer där man inte kan tillämpa fysisk distansering.

Beslutet om extra förebyggande åtgärder förlängs och justeras utifrån uppdaterade rutiner från Vårdhygien. Då det föreligger misstänkt eller konstaterad smitta följer vi Vårdhygiens rutin. Det nya beslutet innebär följande:

• Munskydd ska användas vid allt kund- och patientnära arbete. Här avses arbete där man inte kan arbeta med fysisk distansering utan kommer närmare än 2 meter från kunden/patienten.

• Munskydd ska användas där fysisk distansering inte är möjlig och man genom planering inte har kunnat minska antalet personer som behöver vistas i ett utrymme samtidigt, till exempel i trånga lokaler, personalutrymmen och bilar. Munskydd ska användas när man behöver vistas i samma utrymme längre tid än 15-30 minuter.

• Utöver ovanstående bör munskydd även användas i vårdlokaler. Med vårdlokaler menas gemensamma utrymmen och korridorer på vård- och omsorgsboenden och LSS-boenden. Med detta beslut följer att man inte längre måste byta munskydd mellan varje patient, så länge man följer korrekt användning av munskydd, se under rubriken ”Munskydd”.

Det nya beslutet gäller tillsvidare och omprövas vid behov.

Dessa förebyggande åtgärder vidtas för att skydda personal och kunder. Beslutet är fattat utifrån Vårdhygiens uppdaterade råd utifrån rådande smittläge.

De åtgärder som redan finns på plats i form av till exempel distansering och basala hygienrutiner är även fortsatt de viktigaste åtgärderna för att förhindra smitta.

Varje arbetsplats identifierar de moment där munskydd krävs som extra åtgärd utifrån utrymmen och möjlighet till distansering. Dessa ska dokumenteras och delges alla medarbetare som vistas på arbetsplatsen.  I första hand ska man söka efter andra åtgärder som medger fysisk distansering.     

Munskydd för att förebygga smittspridning från asymtomatiska patienter och personal

”Munskydd för att förebygga smittspridning av covid-19 från asymtomatiska patienter och personal” (Region Skåne)

Åtgärder för att minska smittspridning av covid-19 från personal till äldre brukare och patienter (Folkhälsomyndigheten) 

Rutin för användning av skyddsutrustning vid smittspårning

Vägledning för användning av skyddsutrustning vid smittspårning 

För dig som arbetar inom hemtjänst och personlig assistans

När du är hos kunder som inte har kommunal hälso- och sjukvård 

Om du besöker en kund som uppvisar influensaliknande symtom ska du kontakta kommunens sjuksköterska för vägledning kring om du behöver använda skyddsutrustning och i så fall vilken. Detta är viktigt både för att se till att du är rätt skyddad och att din enhet får leveranser av rätt material, men också för att vi ska undvika överanvändning av skyddsutrustning. Att sjuksköterskan vägleder kring skyddsutrustning är dock inte samma sak som att bedöma patientens status.

Munskydd och andningsskydd

Information gällande nya riktlinjer för användning av andningsskydd inom kommunal vård och omsorg vid covid-19 – frågor och svar (Vårdhygien, Region Skåne)

Film om uppdatering av riktlinje gällande skyddsutrustning vid vård av patient med covid-19 (Region Skåne)

Basala hygienrutiner och användande av munskydd klass 2  (Vårdhygien, Region Skåne)

Covid-19 – smittspridning och skyddsutrustning (Film från Region Skåne)

Använd ditt munskydd säkert affisch A3 (Region Skåne) 

Vid utförande av olika vårdmoment hos en och samma patient kan ett och samma munskydd användas vid flera moment så länge det inte är kontaminerat, vilket innebär att man inte fingrat på det och att det inte har blivit fuktigt eller gått sönder. Ett munskydd kan användas som längst i 4 timmar, därefter behöver det bytas.

Det är inte tillåtet att ta bort ena bygeln och låta det hänga på ena örat eller kasa munskyddet upp eller ner och sedan sätta tillbaka till rätt placering.

Visir 

Rengöring och hantering av skyddsutrustning vid brist (Region Skåne) 

Akutlager för skyddsmaterial 

Rutin för omsorgsförvaltningens akutlager för skyddsmaterial 

 

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.