Meny

Akut omhändertagande

Rutin för akut omhändertagande

När patientens tillstånd försämras akut

Akut försämring av patientens tillstånd ska prioriteras högt och sjuksköterska ska i största möjliga mån sträva efter att göra ett hembesök för genomförande av bedömning.  Bedömning av patientens tillstånd utförs enligt bedömningsstöd VISAM.

Omvårdnadspersonal ansvarar för:

 • att kontakta sjuksköterska vid akuta sjukdomstillstånd och förändringar
 • att följa den legitimerade personalens instruktioner
 • att stanna kvar hos patienten tills sjuksköterska eller ambulans anländer.

I vissa akuta situationer behöver omvårdnadspersonal ringa ambulans innan hen har fått kontakt med sjuksköterska. I dessa situationer ska personalen följa rutin Om den enskilde blir sjuk.

Sjuksköterskan ansvarar för:

 • att i första hand göra en bedömning hos patienten enligt VISAM, alternativt en akut telefonbedömning enligt VISAM om direkt behov av ambulanstransport är nödvändig.
 • att genomföra en första undersökning och bedömning av patienten genom att använda beslutsstödet VISAM före kontakt med läkare eller ambulans
 • att i första hand stanna hos patienten i väntan på ambulans
 • att instruera personalen som är hos patienten med akut försämrat tillstånd
 • fortsatt handläggning av läkarkontakt och att läkarens ordinationer fullföljs och efterlevs
 • att informera anhöriga/närstående och övriga berörda om patientens tillstånd och vidtagna åtgärder.

Information som ska medfölja patienten vid akut transport till sjukhus

Blankett Information vid akutbesök ska vara förifylld med alla uppgifter utom under  Aktuellt tillstånd och Rekommendation. Det är Omvårdnadsansvarig sjuksköterska som ansvarar för att blanketten är förifylld. Aktuellt Tillstånd och Rekommendation fyller den sjuksköterska i som har gjort bedömning enligt VISAM inför akut transport till sjukhus. Blankett ska vara placerad under avsedd flik i Hälso- och sjukvårdspärmen (vitt HSV- pärm). 

En förifylld blankett ska även finnas i verksamhetssystemet. Efter övergången till Lifecare HSL (LHSL) scannas de förifyllda blanketterna in i LHSL via säker scanning. Fram till dess infogas de förifyllda blanketterna i Procapita enligt rutin Preliminärt underlag akutbesök. Om sjuksköterska inte varit på plats hos patienten överförs information till akuten enligt rutin Underlag akutbesök Informationsöverföring. Ifylld och innehållsmässigt kontrollerad Information vid akutbesök delges ambulansen av kommunens sjuksköterska när ambulansen anlänt till patienten. I samband med överlämnande av patienten till ambulanspersonalen finns det möjlighet till dialog kring sjuksköterskans bedömningsresultat.

När sjuksköterska inte är på plats i samband med akut händelse

Personalen har ringt efter ambulans innan de har fått kontakt med sjuksköterska

Personalen följer rutinen När den enskilde blir sjuk. Personalen kontaktar sjuksköterska i efterhand. Sjuksköterska kontaktar akuten för överföring av Information vid akutbesök och för att kunna besvara eventuella frågor. Innan själva informationsöverföringen kontrollerar sjuksköterska att Information vid akutbesök är innehållsmässigt korrekt. Sjuksköterska fyller inte i Aktuellt tillstånd och Rekommendation. När sjuksköterska finner det befogat kan hen kontakta ambulansen för att delge information som hen anser kunna vara av vikt för fortsatt vård av patienten. Ambulansen kan nås via SOS alarm (ange patientens personnummer). Information vid akutbesök hämtas från Procapita/LHSLverksamhetssystem. 

Sjuksköterska har gjort bedömning enligt VISAM via telefon

Sjuksköterska kontaktar akuten för överföring av Information vid akutbesök och för att kunna besvara eventuella frågor. Sjuksköterska fyller i Aktuellt tillstånd och Rekommendation utifrån VISAM bedömning. Innan själva informationsöverföringen kontrollerar sjuksköterska att Information vid akutbesök är innehållsmässigt korrekt. När sjuksköterska finner de befogat kontaktar hen ambulansen för att delge information som hen anser kunna vara av betydelse för fortsatt vård av patienten. Ambulansen kan nås via SOS alarm (ange patientens personnummer). Information vid akutbesök hämtas från verksamhetssystem. 

Sjuksköterska har gjord bedömning enligt VISAM hemma hos patienten men fått lämna patienten på grund av en annan akut händelse innan ambulansen hunnit fram

Sjuksköterska använder sig av Information vid akutbesök som finns hemma hos patienten och fyller i Aktuellt tillstånd och Rekommendation utifrån VISAM bedömning. Sjuksköterska kontrollerar att Information vid akutbesök är innehållsmässigt korrekt innan hen lämnar patienten. Sjuksköterska överför information till nästa vårdnivå genom att lämna Information vid akutbesök hemma hos patienten för vidarehantering av ambulansen. Det är önskvärt att sjuksköterska kommenterar tagna parametrar samt delger ambulansen annan information som kan vara av vikt för fortsatt vård av patienten antigen skriftligt eller genom direkt kontakt med ambulansen. Ambulansen kan nås via SOS alarm (ange patientens personnummer).

OBS!

 • Informationsöverföring mellan vårdgivare är en sjuksköterskeuppgift och ska överföras i direkt anslutning till händelsen.
 • OAS eller tjänstgörande sjuksköterska ansvarar för att aktuell Information vid akutbesök alltid finns i pärmen och i  verksamhetssystemet. 
 • I samband med informationsöverföring ska även patientens risker rapporteras genom att delge  hälsoplaner, utredande planer, behandlande planer eller ordinationer. 

Identifikation

I första hand är det kommunens sjuksköterska som ska ID-märka patienten.Vid ambulanstransport kan ambulanspersonalen utföra ID-märkning antingen med hjälp av patientens ID-handling eller någon person som kan styrka patientens identitet. Detta om kommunens sjuksköterska inte hunnit komma på plats innan transport till akuten. 

Kontroll ska alltid göras innan ID-band sätts på patienten. ID- kontroll görs antingen genom direkt fråga till adekvat och vaken patient, eller genom patientens aktuell identitetshandling alternativ genom att anhörig eller personal med god kännedom om patientens identitet kan styrka uppgifter på ID-bandet.

Det går bra att ha förifyllda ID-band i en plastficka tillsammans med Information vid akutbesök. Uppgifter på ID -bandet signeras av ssk i samband med identifikation innan transport med ambulans. 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.