Meny

Kontaktperson över 19 år

Kontaktpersoner för kunder över 19 år.

Beslut om kontaktperson fattas enligt 4 kap. 2 § socialtjänstlagen och beslutet är tidsbegränsat.

Personer som ansöker om social kontakt och/eller promenad informeras om möjligheten att ansöka om insatsen kontaktperson, dock under förutsättning att det inte krävs omvårdnad och specifik kompetens att utföra uppdraget. Med specifik kompetens innebär t.ex. kunskaper om sjukdomar som kräver ett visst bemötande t.ex. vid demenssjukdom, svårare psykiatriska sjukdomar eller ingående kunskaper i t.ex. hjälpmedel. Krävs specifik kunskap är det hemtjänsten enligt SoL 4 kap. § 1 i form av social kontakt och promenad. Insatsen kan kombineras med andra insatser enligt socialtjänstlagen

Kontaktpersonen träffar kunden regelbundet vid ett till två tillfällen per vecka. Insatsen utformas utifrån kundens behov och önskemål.

Syftet med insatsen är att skapa förutsättningar för kunden att vara delaktig i samhällsgemenskapen och på så vis få en mer meningsfull vardag.

Kontaktperson ska medverka till att bryta isolering och motivera till befintliga verksamheter med social gemenskap som den enskilde önskar delta i.

Insatsen är avgiftsfri för kunden.

Kontaktpersonen förordnas för uppdraget. Ett avtal upprättas mellan kontaktpersonen och ansvarig tjänsteman där det framgår hur ofta man ska träffas och vilket arvode och omkostnadsersättning som är aktuellt. Kontaktpersoner omfattas av kommunens ansvarsförsäkring och sekretessförbindelse

Ansvarig för rekrytering av kontaktpersoner är utsedd tjänsteman inom enhet 1, Myndighetsenheten, som även är ansvarig för verkställigheten och uppföljning av insatsen kontaktperson.

ansvarig tjänsteman anordnar träffar där kontaktpersonerna får möjlighet att utbyta erfarenheter kring deras uppdrag samt erhåller aktuell information.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.