Meny

Skadestånd

Det är viktigt att skadeståndsanspråk hanteras med opartiskhet och skyndsamt. Medge aldrig ansvar innan prövning av ansvaret har gjorts. I varje ärende sker en individuell prövning av ansvaret. Handläggningstiderna är i dagsläget långa.

Rutiner i samband med skadeståndsanspråk riktade mot omsorgsförvaltningen.

Skadeståndsanspråk kan riktas mot omsorgsförvaltningen när förvaltningen anses vara vållande till skadan.  För att förvaltningen ska anses vara vållande krävs som regel att förvaltningen har orsakat skadan genom vårdslöshet. Enbart det faktum att en skada inträffar är inte tillräckligt i sig för att förvaltningen skall bli skadeståndsskyldig. Tänk på att, enligt Kommunallagen, är det förbjudet för kommunen att betala ut ersättning om skadeståndsansvar inte föreligger.

Den skadelidande måste visa att denne har lidit skada samt styrka denna genom verifikationer (t.ex. kvitton, offerter, bilder etc.). Den skadelidande måste dessutom visa att kommunen har orsakat skadan genom vårdslöshet och på vilket sätt den påstådda vårdslösheten har lett till skadan. Utlova därför aldrig någon ersättning eller förmån till den skadelidande innan ansvarsfrågan är erforderligt utredd.

Ansvarig chef ansvarar för att informera den skadelidande om vilka uppgifter som normalt krävs för att förvaltningen ska kunna hantera framställda skadeståndsanspråk. Informationsblad om hantering av skadeståndspråk kan lämnas ut när det står klart att ett skadeståndsanspråk kommer att riktas mot förvaltningen.

Skadeståndsanspråk mot omsorgsförvaltningen med anledning av en inträffad skada ska vara skriftligt.  Ansvarig chef lämnar över blanketten Skadeståndsanspråk till den skadelidande eller dennes ombud. Det är viktigt att blanketten innehåller information och underlag som krävs för att utreda kommunens ansvar.

Ansvarig chef utreder om förvaltningens personal har orsakat skadan samt om skadan har orsakats genom vårdslöshet.  Av utredningen ska bl.a. framgå skadedatum, skadeplats, beskrivning av händelseförloppet, bilder från skadeplatsen eller skadan, i vilken mån den skadelidandes hemförsäkring eller annan försäkring kan utnyttjas kopia på kvitton/fakturor på eventuella kostnader. Ersättningskravet ska preciseras i kronor.

Skadelidande hänvisas först till eget försäkringsbolag t.ex. hem-, motorfordons- eller olycksfallsförsäkring etc. Besked från försäkringsbolaget avseende ersättning för skadan och självrisk ska bifogas blanketten om skadeståndsanspråk.

För att underlätta utredningsarbetet för ansvarig chef och säkerställa att erforderligt underlag tillförs ärendet har blanketten Utredning av skadeståndsanspråk har tagits fram.

Efter genomförd utredning gör ansvarig chef bedömningen om skadeståndspråk kan beviljas och fastställer därefter storleken av skadeståndsanspråk i kronor. Verksamhetschef beslutar om fastställd ersättning ska betalas ut och godkänner utbetalning genom sin namnteckning. Skadelidande eller dennes ombud underrättas skriftligen om ärendets utgång.

Beviljat skadeståndsanspråk skickas till Ekonomienheten, Östra Kommunhuset. Skadeståndsanspråk under 0,5 prisbasbelopp hanteras av ekonomiadministratör. Anspråk över 0,5 prisbasbelopp hanteras med hjälp av ekonom. Skadeståndsanspråk med ofullständigt underlag returneras för komplettering. Kostnaden för fastställda skadeståndsanspråk belastar verksamhet som har bedömts vara ansvarig för skadan.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.