UrbanLinks 2 Landscape

Kristianstads kommun har under åren 2018-2022 varit partner i EU projektet UrbanLinks 2 Landscape. I projektet ingår sex andra partners från Tyskland, Italien, England, Polen och Lettland och fokus ligger på grön- och blåstrukturer i och runt om städer samt mötet mellan stad och land.

Projektet har fått stöd av Interreg Europé och syftet är att utbyta kunskap om städernas gröna (natur) och blå (vatten) kvaliteter samt mötet mellan stad och land. Särskilt fokus läggs på odling, klimatanpassning och hälsa som viktiga ekosystemtjänster i stadsutvecklingen.

Kristianstad har under våren 2020 tillsammans med Movium tagit fram en handledning för grönplanering samt en rapport som visar hur kommunen har implementerat sin grönplan i översiktsplanen. Handledningen har sedan vidareutvecklats av Boverket och Naturvårdsverket för att kunna bli en nationell vägledning för grönplanering och att ta fram en grönplan. Den nationella vägledningen finns på Boverkets hemsida.

Organisation

I Kristianstad kommun är det miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen som samordnar projektet. Ansvarig nämnd är byggnadsnämnden. 

Till projektet finns en stakeholdergrupp knutet med representanter från Boverket, Kommunförbundet Skåne, Movium vid SLU Alnarp, Krinova, Lunds och Linköpings kommun. Dessa ska bidra med kunskap till projektet, delta i aktiviteter och hjälpa till att sprida projektets resultat.

Projektet hade sin slutkonferens i Köln i oktober 2021 och kommer att avslutas våren 2022. Resultat från de olika delprojekten kan läsas på den internationella hemsidan som finns länkad under relaterad information.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.