Lantbruk och djurhållning

Du som har jordbruk kan få hjälp av miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen när det gäller frågor som rör din verksamhet, hantering av gödsel, kemikalier och avfall.

Tillsyn

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för miljötillsynen inom lantbruk. Miljötillsynen görs enligt miljöbalken och jordbruksverkets föreskrifter. Stora delar av lagstiftningen är gemensam för alla typer av lantbruk trots att lantbruk kan se mycket olika ut.

Ett tillsynsbesök innebär att verksamheten besöks och kontrolleras både genom rundvandring i verksamheten och genom kontroll av dokumentation. Tillsynsbesöket kan vara både anmält och oanmält.

Några av de delar som kontrolleras är hur kemikalier och växtskyddsmedel hanteras och förvaras. Vi kontrollerar också hur gödsel lagras och sprids, hur avfallet hanteras och din egenkontroll.

Egenkontroll

Miljöbalken lägger ett stort ansvar på dig som verksamhetsutövare att se till att verksamheten inte skadar miljö eller hälsa. Egenkontroll innebär att du som är lantbrukare själv ska kontrollera att lagar och bestämmelser för verksamheten följs. Dessutom ska verksamhetens miljöpåverkan följas upp.

Det finns särskilda krav om egenkontroll för anmälnings- och tillståndspliktiga verksamheter. Det innebär till exempel att:

  • Fortlöpande och systematiskt bedöma risker från miljö- och hälsosynpunkt.
  • Ha en särskild plan för kontroll av utrustning.
  • Ta fram en förteckning över kemiska ämnen och produkter som används i verksamheten.
  • Ha en dokumenterad fördelning av miljöansvaret.

Jordbruksverket har tagit fram vägledning och information om egenkontroll på lantbruk. Du kan läsa mer på deras webbplats.

Energi och klimat

Klimatförändringar och utsläpp av växthusgaser från livsmedelsproduktion diskuteras allt mer. De största utsläppen på gårdsnivå sker i form av lustgas och metan från odling och djurhållning. Samtidigt finns det en stor potential att spara energi i lantbruksverksamheter och samtidigt spara pengar. Åtgärder som minskar läckaget av näringsämnen, och därigenom risken för övergödning, minskar ofta även belastningen på klimatet. När mindre näringsämnen läcker till sjöar och hav innebär det oftast att även utsläppen av växthusgaser minskar. Att se över och effektivisera gårdens energianvändning är lönsamt både för miljö och ekonomi. Belysning, varmvatten och ventilation står ofta för gårdens största energianvändning.

Exempel på åtgärder som kan minska utsläppen av växthusgaser:

  • åtgärder för att minska näringsläckage -  mindre lustgas bildas
  • gastät lagring av gödsel och biogasproduktion på gårdsnivå - minskat utsläpp av metan
  • välj mineralgödsel som producerats med en teknik som ger låga utsläpp av lustgas
  • effektivisera energianvändningen på gården
  • gå en utbildning i Ecodriving för lantbrukare och minska bränsleförbrukningen

Energifrågor

Du kan diskutera energifrågor med kommunens miljöinspektörer eller energirådgivare. Energirådgivaren kan också ge råd om du funderar på att producera energi, till exempel när det gäller solel eller biogas.

Greppa näringen erbjuder rådgivning om energifrågor för företag med inriktning på växtodlingsgårdar, mjölkgårdar, grisgårdar och växthusföretag.

Jordbruksverket har mer information om att minska klimatpåverkan inom lantbruket.

Biogas Syd har information om biogasproduktion på gårdsnivå på sin hemsida.

Vanvård av djur

Länsstyrelsen gör djurskyddskontroller runt om i länet. De arbetar både med förebyggande kontroller av hur djur hos privatpersoner och lantbruk har det. De jobbar också med uppföljning av anmälningar om misstänkta djurskyddsbrott. Om du misstänker att djur blir vanvårdade och far illa, ska du kontakta länsstyrelsen.

Anmäla vanvård av djur:

Telefon 010-22 41 350

Växel: Telefon 010-224 10 00

E-post: djurskydd.skane@lansstyrelsen.se

Om det är akut och Länsstyrelsen inte går att nå, ring polisens växel, telefon 114 14. Du kan vara anonym.

Om du vill veta mer om djurskydd kan du gå in på länsstyrelsens webbplats om djurskydd.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.