Stora budgetförstärkningar 2022

Updated:18/ربيع الثاني/1443 08:06 مArchived

Det blev som väntat alliansens budgetförslag som antogs av fullmäktige vid novembersammanträdet i Rådhus Skåne, Kristianstad. Det innebär ramförstärkningar för nämnderna med över 100 miljoner kronor och ett resultatmål på 3 procent nästa år.

Sessionssalen
Aldrig förr i modern tid har alla nämnder fått den förstärkning som de äskat. Vid budgetfullmäktige inför 2022 fördelades omkring 140 miljoner i förstärkning till nämnderna, utöver tillskott för kostnadsökningar för löner och lokaler.

Är budgetfullmäktige, julafton, första maj eller Elevens dag den bästa och högtidligaste dagen på året? Någon enighet om den frågan uppnåddes inte i Kristianstads budgetfullmäktige, men det godmodiga skämtandet mellan ledamöterna signalerade grundtonen i sammanträdet.

Med historiens största budgetpott på 195 miljoner kronor att fördela inför 2022 fanns inga skäl till större sammandrabbningar i debatten. Alla nämnder kunde få precis så mycket som de önskade sig vid vårens budgetberedning – och några fick dessutom ännu mer för tillfälliga satsningar.

Visst märktes i debatten ideologiska skillnader och olika syn på vad som ska prioriteras, men det var ändå på marginalen av kommunens totala budget som omfattar omkring 7 miljarder kronor. Den största ekonomiska skiljelinjen gällde synen på resultatmålet. Alliansen hade i sitt budgetförslag valt att sätta av  sammanlagt 3 procent av skatter och statsbidrag till årets överskott, för att minska behovet av ta upp lån till investeringar, som sedan ska betalas tillbaka av kommande generationer. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet oroar sig mindre för skuldsättningen och ville hellre sätta in mer pengar i verksamheterna när de nu finns tillgängliga. 

I den budget som antogs uppgår investeringsbudgeten för året till över en miljard kronor, där mer än hälften behöver lånas upp trots det höjda resultatmålet. 

Så här ser nämndernas budget ut det kommande året. I högra kolumnen ses budgeten för innevarande år för jämförelse.

Nämnd/styrelse

Nettobudget 2022

Nettobudget 2021

Kommunfullmäktige, revisionen, valnämnden

12 212 000

10 122 000

Överförmyndarnämnden

11 643 000

11 553 000

Kommunstyrelsen inkl KLK

210 703 000

199 446 000

Räddningsnämnden

70 968 000

65 715 000

Tekniska nämnden exkl VA

153 919 000

143 623 000

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

12 877 000

12 637 000

Byggnadsnämnden

20 704 000

19 420 000

Kultur- och fritidsnämnden

241 828 000

225 644 000

Barn- och utbildningsnämnden

2 374 505000

2 251 433 000

Arbete och välfärdsnämnden

523 421 000

481 577 000

Omsorgsnämnden

1 772 301 000

1 731 706 000

 

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.