Fullmäktige blickar bakåt och framåt

Updated:03/رمضان/1442 08:00 صArchived

Fullmäktige blickade både bakåt och framåt vid aprilsammanträdet. En stor del av mötet ägnades åt år 2020 innan årsredovisningen godkändes. Därefter bäddades det för framtiden med en ny färdplan, ny detaljplan för Östermalmspark och nya ägardirektiv till bolagen.

Bild bakifrån i sessionssalen
Kristianstads fullmäktige samlas fortfarande i mindre format än normalt på grund av pandemin. Efter överenskommelse mellan partierna deltar endast 37 av de normalt 65 ledamöterna, väl utspridda i sessionssalen i Rådhus Skåne.

Största delen av mötet gick åt till analys och summering av det föregående året. Oundvikligen kom de flesta inläggen att beröra den påverkan som pandemin hade både på verksamheten och på ekonomin. (Under Relaterad information finns länk till artikel om det ekonomiska resultatet och till hela årsredovisningen  i pdf-format.)

Alla nämnder och styrelser beviljades ansvarsfrihet av revisorerna, men både kommunstyrelsen och tekniska nämnden fick höra en del kritik kring hanteringen av projektet med utbyggnaden av det centrala reningsverket.

Budgeten för det kommande året reviderades och efter ombudgeteringar landar investeringsbudgeten för 2021 på 1 274,7 miljoner kronor varav 817,4 miljoner kronor  går till den skattefinansierade verksamheten och 457,3 miljoner kronor till den verksamhet som finansieras med vatten- och avloppstaxor.

Ny färdplan

Kommunkoncernen har fått en ny strategisk färdplan som ska staka ut riktningen för kommunens verksamheter fram till 2024. Kristianstads kommun arbetar sedan 2014 utifrån ”Vision 2030, vi lyfter tillsammans”, med de tre nyckelorden tillväxt, tanke och trivsel. Visionen bryts i sin tur ner och konkretiseras i strategiska färdplaner för avgränsade perioder.  Nu antog fullmäktige den nya färdplan för åren 2021 – 2024 där hållbarhet, arbetsmarknad, utbildning och trygghet är områden som står i fokus.

Med antagandet av detaljplanen för Lasarettet 5 gav fullmäktige klartecken för att AB Kristianstadsbyggen, ABK, ska kunna sätta igång utvecklingen av ett nytt bostadsområde med 250-300 lägenheter i Östermalms park. (Läs mer om Östermalms park genom länken under Relaterad information.)

För att skynda på utbyggnaden av dubbelspår mellan Kristianstad och Hässleholm beslutade fullmäktige att teckna en överenskommelse om med- och samfinansiering av utbyggnaden av Skånebanan tillsammans med Region Skåne och Hässleholms kommun. Kristianstads bidrag till dubbelspåret till dubbelspåret, som Trafikverket beräknar kommer att kosta omkring 2 miljarder kronor, kan bli 25 miljoner om regeringen tar med det i nästa transportplan.

Ny parkeringstaxa

Som en del i stödpaketet för företag under pandemin fattade fullmäktige beslut om ny parkeringstaxa och ny parkeringszon. Beslutet innebär att parkeringsavgiften från och med den 1 maj kommer att sänkas till 1 krona för den första timmen, för att sedan vara 12 kronor per timme för påföljande parkerad tid på de mest centrala 2-timmarsparkeringarna i Kristianstad. Den nya avgiften gäller ett år framåt. (Läs mer om de senaste stödåtgärderna till näringslivet under länken i Relaterad information).

Ägardirektiven för de hel- eller delägda bolagen Kristianstad Airport AB, C4 Energi AB och Kristianstads Renhållnings AB har blivit uppdaterade och klubbades av fullmäktige.

Ny vigselavgift

Ett beslut fattades också om att införa en avgift för att täcka de administrativa kostnaderna för borgerlig vigsel. En vigsel i Kristianstad kommuns regi kommer att kosta 350 kronor vid bokningar som görs efter den 1 juli i år.

Hela sammanträdet eller enstaka ärenden går att följa i webbsändningen från kommunfullmäktige. Länk finns under Relaterad information.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.