Klimatneutrala Kristianstad 2030

Kristianstads kommun har länge haft ett aktivt klimatarbete som nu accelereras och ambitionerna höjs. Kristianstad ska tillsammans med 22 andra kommuner i innovationsprogrammet Viable Cities arbeta mot missionen ”Klimatneutrala städer 2030 – med ett gott liv för alla inom planetens gränser”.

Klimatförändringarna måste bromsas och arbetet för att få ner utsläppen av växthusgaser runt om i världen över måste gå fortare. Det är bråttom att ställa om våra samhällen för att undvika de värsta scenarierna som klimatförändringarna kan medföra.

Kristianstads kommun har länge arbetat aktivt med klimatfrågor och klimatanpassning men nu accelererar arbetet och ambitionerna höjs. Kristianstads kommun är sedan hösten 2021 en av 23 svenska kommuner som antagit utmaningen om klimatneutrala städer 2030 som en del av innovationsprogrammet Viable Cities.

Målet för Kristianstads medverkan är att utsläppen av växthusgaser som sker inom kommunens geografiska område ska pressas ner så mycket det går fram till 2030, samt att kolinlagringen ska öka. I nuläget kommer drygt två tredjedelar av växthusgasutsläppen från transporter och jordbruk. Inom transport står personbilstrafiken för den största delen. Jordbruket och livsmedelsproduktionen spelar en nyckelroll för den hållbara omställningen i Kristianstads kommun. Innovationer inom dessa områden ska bidra till en stärkt konkurrenskraft.

I projektet, Klimatneutrala Kristianstad 2030, kommer Kristianstads kommun att samarbeta med projektets partners – Högskolan Kristianstad, Krinova, Skånetrafiken, Hushållningssällskapet Skåne och Naturskyddsföreningen – samt med det medborgare och det lokala näringslivet.

Hur kan vi hjälpas åt?

Kristianstads kommun har inlett resan mot missionen ”Klimatneutrala Kristianstad 2030 – med ett gott liv för alla inom planetens gränser”. Svaren på vad som måste ske för att klimatneutralitet ska kunna uppnås finns inte än. Detta kommer bli ett ständigt och intensivt omställningsarbete under kommande år. En sak är dock säker och det är att alla måste hjälpas åt om målet ska nås. Det är när alla medborgare, företag, organisationer och besökare engagerar sig och samarbetar som vi skapar Kristianstads klimatomställning. Tillsammans kan vi nå målet!

Klimatkontrakt

Kristianstads kommun ska årligen ta fram ett klimatkontrakt, ett ömsesidigt avtal mellan respektive kommun och involverade myndigheter för att snabba på utvecklingen av klimatneutrala städer. De myndigheter som ingår är Energimyndigheten, Trafikverket, Formas, Vinnova och Tillväxtverket. I klimatkontrakten tydliggörs vad kommunen, Viable Cities respektive de deltagande myndigheterna åtar sig att göra för att nå målet.

Klimatinvesteringsplan

En annan del i arbetet mot klimatneutralitet är klimatinvesteringsplan som ska arbetas fram. Klimatinvesteringsplanen syftar till att ”sätta kronor och ören” på klimatomställningen. Helt enkelt att visa vilka investeringar som behöver göras, hur mycket det förväntas kosta men också vilka vinster det medför på utsläppsminskningar, folkhälsa, bullernivå, luftkvalitet eller andra nyttor. Klimatinvesteringsplanen ska visa det samlade behovet av investeringar inom kommunen för att klara klimatmålen, det vill säga investeringar från kommun, region, stat, näringsliv, medborgare och andra.

Om Viable cities

Viable Cities är ett strategiskt innovationsprogram med fokus på omställningen till klimatneutrala och hållbara städer. Programmets mission är ”klimatneutrala städer 2030 med ett gott liv för alla inom planetens gränser”. I satsningen Klimatneutrala städer 2030 samarbetar programmet med 23 städer och fem myndigheter för att snabba på klimatomställningen. Programmet har över 100 medlemsorganisationer från näringsliv, akademi, civilsamhälle och offentlig verksamhet. Viable Cities är ett av 17 strategiska innovationsprogram som får stöd i en gemensam satsning av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att bidra till Sveriges internationella konkurrenskraft och till hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.