Hållbar stadsutveckling på Näsby

Näsby är en stadsdel med stora utvecklingsmöjligheter. I ett brett utvecklingsprojekt för hållbar stadsutveckling har tankar, synpunkter och idéer om stadsdelen samlats in från många håll. Rapporterna kommer att ligga till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet på Näsby .

Näsby är en stadsdel med stor variation i bebyggelsen och med stora utvecklingsmöjligheter.
Näsby är en stadsdel med stor variation i bebyggelsen och med stora utvecklingsmöjligheter.

Utifrån Kristianstads kommuns stadsbyggnadsmål

 • Stad för alla
 • Attraktiv stad
 • Grönblå stad

har ett utvecklingsprojekt pågått under 2020-2021 med avsikten att utmynna i ett modellområde för hållbar stadsutveckling med koppling till social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet för stadsdelsområdet Näsby.  Projektet var uppdelat i två delar:

 • Delprojekt 1 - Stadsbyggnadsdialog Näsby
  Delprojektet har översiktligt utrett förutsättningar, potential, utvecklingsmöjligheter och visioner för den fysiska strukturen för delområdet Näsby.
 • Delprojekt 2 - Kunskapsunderlag för social hållbar stadsutveckling.
  Delprojektet har gjort en nulägesanalys av delområdet Näsby, med fokus på Gamlegården, som beskriver strukturella livsvillkor och levnadsvillkor för människorna på området.

I samband med att Kristianstads kommun arbetade med stadsutvecklingsprojektet för Näsby, inhämtades åsikter och erfarenheter från människor som bor, arbetar och rör sig i området till vardags.

Några av de synpunkter som kom in var:

 • Näsbys naturområden och rekreationsområden är mycket uppskattade och används i stor utsträckning. Det finns önskemål om skyltning och markering av gångstråk så att man lätt kan orientera sig i området.
 • Delar av Näsby upplevs som otryggt och de vi har pratat med efterfrågar fler trygga vuxna på området, men också mer trygghetsskapande åtgärder, samt trivselåtgärder.
 • Ungdomar efterfrågar framförallt fler ytor, både inomhus och utomhus, att vara på. Det kan handla om allt från spontanbasket, till att bara kunna sitta under ett tak och umgås med sina vänner.
 • Många vill även att trafiksituationen på Näsby ska bli bättre och att hastigheterna ska minska bland dem som kör bil i området.
 • De som bor i området uppskattar småskaligheten och att stadsdelen ligger så nära stadens centrum.

Det här är ett litet  axplock av all information som kommit från barn, ungdomar, vuxna och seniorer som bor på området, eller som jobbar där. I de två slutrapporterna som finns att ladda ner under Relaterade dokument finns fler förslag på insatser för att göra delområde Näsby till en hållbar stadsdel. Rapporterna kommer att ligga till grund för den fortsatta utvecklingsarbetet i området.

 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.