Prislista lantmäteriförrättning

Kostnaden för en lantmäteriförrättning kan antingen debiteras enligt löpande räkning eller vara ett överenskommet fast pris när så är möjligt.

För förrättningar som debiteras enligt löpande räkning finns tre timtaxor (taxorna gäller från och med den 1 september 2021):

Nuvarande taxa:

  • Förrättningslantmätare: 1600 kr/timme
  • Kart- och mätningsingenjör: 1600 kr/timme
  • Biträdande handläggare: 800 kr/timme

Kvällstid (efter 18.00) och helg, efter överenskommelse, tillkommer 300-600 kr/h på ovanstående priser.

Typ av förrättning

Direkt när ansökan kommer in börjar det arbete som vi tar betalt för. Vi behöver till exempel kontrollera om ni har rätt att ansöka om ändringar på fastigheten och om ansökan innehåller det som behövs. Det slutliga priset avgörs av förrättningens omfattning. Typ av förrättning och storlek på berörd fastighet eller fastighetsdel, liksom eventuella problem eller svårigheter som komplicerad fastighetsindelning, oklart planläge, belastande rättigheter, tekniska svårigheter vid mätning eller att sakägarna inte är överens har betydelse. Ibland kan olika hinder medföra att en förrättning som sökts inte kan genomföras. Då debiteras det arbete som redan utförts samt för arbetet med att avsluta ditt ärende.

Även om ni skulle ta tillbaka ansökan direkt brukar det bli en kostnad om minst 6500 - 18500 kronor. Om det visar sig att det inte går att genomföra det ni ansöker om, är det vanligtvis den eller de som söker som får betala för det arbete vi redan gjort.

När förrättningen avslutats skickas en räkning till dig. Räkningen ska betalas inom 30 dagar. Alla förrättningstjänster är momsfria.

Kontakta oss när det gäller frågor om fakturering.

 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.