Ansökan om lantmäteriförrättning

Lantmäteriförrättningen påbörjas genom att behörig fastighetsägare, köpare eller rättighetshavare ansöker om förrättning hos lantmäteri-myndigheten.

Kontakta oss gärna innan du skickar in din ansökan så kan vi göra en bedömning om det är möjligt att genomföra den tänkta förrättningsåtgärden eller om det finns några hinder.

Ansökan om fastighetsreglering, avstyckning, klyvning och sammanläggning kan nu göras digitalt med hjälp av E-legitimation, länk finns nedan.

Ansökan kan även göras på en blankett som kan hämtas hos medborgarcenter i Rådhus Skåne på Västra Storgatan 12, eller laddas ner via länk nedan. Blanketterna är i PDF-format. För att läsa dem måste du installera gratis-programmet Acrobat Reader.

Blanketterna kan skrivas ut och efter underskrift skickas till lantmäterimyndigheten tillsammans med de övriga handlingar som ska bifogas ansökan. Ansökan kan inte göras via e-post eller fax eftersom det krävs underskrift. Ansökan tillsammans med övriga handlingar skickas till:

Lantmäterimyndigheten i Kristianstads  kommun  

291 80 Kristianstad

Man kan även följa pågående ärende efter det att det blivit diariefört via länken "Mina fastighetsärenden"

Till ansökan bör det bifogas en karta. Denna kan skrivas ut genom att klicka på länken "Kristianstadkartan" nedan.  Gör en sökning på din fastighet eller adress. Tänd lagret fastighetsindelning i menyn under fliken "Bygga och bo och miljö". I övre högra hörnet finns verktyg för att markera eller mäta i kartan.

Kristianstadkartan innehåller bland annat fastighetsindelningen och detaljplaner i Kristianstads kommun.

OBS! Kartredovisningen har inte rättsverkan. Viss osäkerhet kring redovisade fastighetsgränsers exakta läge kan förekomma.

Läs mer om hur kommunen behandlar personuppgifter på  www.kristianstad.se/personuppgifter.

Common questions

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.