Fastighetsinformation, fastighetsregister

I fastighetsregistret finns bland annat uppgifter om vem som äger en viss fastighet, hur stor en fastighet är, vilka planer som finns för området och vilka rättigheter som är knutna till fastigheten, exempelvis servitut.

Fastighetsindelningen är en del av samhällets infrastruktur. Den nyttjas i samhällsplaneringen vid t.ex. vård av miljön, planering av bebyggelse och vid byggnation av vägar och järnvägar. Fastighetsindelningen är också en grund för bland annat folkbokföring, fastighetstaxering och administrativa indelningar. Fastigheter är en förutsättning för handel med fast egendom och för kreditgivning. Därför är fastighetsregistret ett viktigt verktyg.

Fastighetsregistret är Sveriges officiella register över hur marken i vårt land är indelad och även vem som äger vad. Där finns uppgifter från lantmäterimyndigheterna, kommunerna, fastighetsinskrivningen samt skatteverket samlade.

Du är välkommen att kontakta lantmäterimyndigheten om du har frågor rörande fastighetsregistret. Om du har frågor om fastighetstaxering ska du vända dig till Skatteverket på telefon 0771-567 567 eller besöka deras hemsida.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.