Adressättning

Kommunen ansvarar för adressättning på alla bebyggda fastigheter. Adressfrågor hanteras av miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen. Här hittar du också information om vad lägenhetsnummer och lägenhetsregistret är.

Vägnamn 

Då områden tillkommer och nya gator byggs krävs nya gat-/vägnamn. En namnberedning med ett 10-tal tjänstemän och politiker bereder respektive ärende och lägger fram namnförslag som sedan fastställs av Kultur- och fritidsnämnden.

Nytillkomna eller ändrade adressnumreringar ajourförs i baskartan. Dessa registreras i ett rikstäckande basadressregister som finns hos Lantmäteriet i Gävle. Registret utnyttjas av ett stort antal instanser och myndigheter som till exempel banker och försäkringsbolag. Under 2001-2002 genomfördes ett omfattande arbete med ändrad adressättning på landsbygden. Denna förändring innebär att samtliga fastigheter i kommunen har unika adresser, med väg/gatunamn och adressnummer.

I Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens Atlas över Kristianstads kommun finns bland annat ett gat- och vägnamnsregister.

Adressändringar respektive flyttningsanmälan görs till Skatteverket och Adressändring.

Har du frågor om fel i din GPS-navigator som rör till exempel adresser så kan du läsa mera under den relaterade informationen.

Lägenhetsnummer

Om det i en byggnad finns fler än en bostadslägenhet med samma belägenhetsadress ska varje bostadslägenhet vara försedd med ett lägenhetsnummer. Fastighetsägaren föreslår ett lägenhetsnummer för varje lägenhet enligt lägenhetsregistrets standard. Kommunen fastställer lägenhetsnumren och underrättar fastighetsägaren om beslut. 

Vid förändringar i lägenhetsbeståndet ska fastighetsägaren anmäla detta senast en månad efter färdigställandet. 

Lägenhetsregistret innehåller tillsammans med lägenhetsnummer information om antal rum, kökstyp, bostadsarea och lägenhetskategori.   Lägenhetsregistret används bland annat till folkbokföring och för framtagning av statistik om hushåll och bostäder. 

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.