Ändring av översiktsplan för Kristianstad stad

Den 14 juni avslutades granskningsperioden för ändringen av översiktsplanen för Kristianstad stad och arbetet fortsätter med sammanställning av granskningsyttranden och förberedande för beslut under hösten.


Vad innebär ändring av översiktsplan (ÄÖP) för Kristianstad stad?

 • Kommunen måste enligt plan och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som visar hur mark-och vattenområden i  kommunen anses vara bäst lämpad att använda. 
 • Översiktsplanen ska aktualitets prövas varje mandatperiod, alltså ska valda politiker avgöra om de tidigare ställningstagandena fortfarande är aktuella, annars ska översiktsplanen uppdateras.
 • Översiktsplaner är över stora områden (Städer/kommuner) och ska visa hänsyn till flera saker: allmänna intressen, riksintressen och miljökvalitetsnormer och visa hur samordning skall ske med nationella och regionala mål.
 • Översiktsplanen är inte juridiskt bindande, men fungerar som vägledning för detaljplanering och bygglov

Uppdraget att aktualisera översiktsplanen för staden gavs 2016 av kommunfullmäktige. En tidig medborgardialog genomfördes under årsskiftet 2017-2018 och planförslaget var därefter ute på samråd under årsskiftet 2019-2020.

Granskning

Som ett sista led i arbetet med framtagande av en ny översiktsplan för Kristianstad stad skall Länsstyrelsen lämna ett granskningsyttrande som blir en del av översiktsplanen. Det finns även möjlighet för kommuninvånare och organisationer som vill lämna kompletterande synpunkter utöver vad som kommit in i samrådet. Tiden för granskning är satt från den 12:e april till den 14:e juni 2021. Materialet finns tillgängligt här på hemsidan samt på medborgarcenter i Rådhus Skåne. Ett färdigt förslag på ändring av översiktsplanen för Kristianstad stad för beslut kommer att presenteras för kommunfullmäktige hösten 2021. 

Granskningsförslaget kan ses på den digitala plattformen: Ändring av översiktsplanen för Kristianstad stad, granskningshandling  (plattformen är mycket långsam med Internet Explorer så använd gärna andra webläsare som Google Chrome, Firefox med flera).

https://kartor.kristianstad.se/op/?app=fop 

eller i pdf-format här nedan under ”Relaterad information”.

SAMRÅD

Samråd har enligt byggnadsnämndens beslut 2019-11-26, § 174 genomförts under tiden 2019-12-09 till 2020-03-09. Information om samrådet skickades ut till kommunens remissinstanser och övriga intressenter som har fått möjlighet att ta del av materialet och lämna synpunkter. Allmänheten har kunnat ta del av utställda handlingar på Rådhus Skåne såväl som digitalt via kommunens hemsida och plattform. Det har kommit in 102 skriftliga yttranden under samrådstiden, varav 94 med synpunkter och/eller invändningar mot planförslaget. Samrådsförslaget har bearbetats utifrån inkomna synpunkter och resultatet är det Granskningsförslag som finns tillgängligt här nedan under ”Relaterad information”, där hittar ni även Samrådsredogörelsen som visar hur vi har beaktat inkomna synpunkter.


Tidigt samråd 

Under 2018 genomfördes ett tidigt samråd då allmänheten fick lämna synpunkter på hur ändringen av översiktsplanen skulle utformas. Det fanns möjlighet att delta på stormöte i form av Open Space, skicka vykort och mail samt lämna synpunkter via kommunens synpunktskarta på nätet.

Sammanfattning av tankar från Open Space.pdf
Sammanställning av vykort.pdf  
Sammanställning av mejl.pdf

Kontaktpersoner för översiktsplanen för Kristianstad stad är: 

Per Blomberg, Projektledare per.blomberg@kristianstad.se
Rebecka Danielsson, biträdande projektledare rebecka.danielsson@kristianstad.se
Roger Jönsson, Stadsarkitekt roger.jonsson@kristianstad.se

 

 • Report errors on page

  For other questions to the municipality, please use this form.

  * Mandatory if you want a reply

  What you send to the municipality becomes common record.