Pågående översiktlig planering

Här presenteras de pågående översiktsplaner och strategier som kommunen arbetar med eller som är öppna för synpunkter.

Illustration Kristianstad, Helén Schrewelius
Illustration Kristianstad, Helén Schrewelius

Alla översiktsplaner och strategidokument har samrådstillfällen då det finns möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter. De planer som kommunen för närvarande arbetar med eller som är öppna för synpunkter nås via länkarna nedan.

Trafikutredning Hammar
Kommunen vill ta ett helhetsgrepp kring trafiknätet i Hammar för att analysera såväl dagens situation som konsekvenser av föreslagen bebyggelse.

Staden Kristianstad  
Ändring av översiktsplan för staden Kristianstad.

Aktualitetsprövning av översiktsplanen 
Aktualitetsprövningen, genomgång av vilka delar av översiktsplanen som är aktuella och vilka delar som behöver uppdatera  

Kust- och havsplan  
Ändring av översiktsplan för kommunens kust- och havsområden.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.