Översiktsplan 2013

Översiktsplanen ger riktlinjer för hur mark- och vattenområden i kommunen ska användas. Den redovisar även hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras på ett långsiktigt hållbart sätt.

Översiktsplanen antogs av Kommunfullmäktige den 12 mars 2013. Den har en tidshorisont fram till år 2025. Handlingarna består av en planbeskrivning, tre kartor och ett utlåtande.

Tre utmaningar

Översiktsplanen fokuserar på tre viktiga övergripande utmaningar för kommunen:

• Stärkt position i regionens utveckling
• Främja stad och landsbygd i balans
• Attrahera fler boende och verksamheter

En översikt

Översiktsplanen ger en samlad bild av hur den fysiska planeringen på en övergripande nivå kan bidra till att hantera dessa utmaningar.

Strategisk markanvändning

Översiktsplanen omfattas av en markanvändningskarta på en övergripande nivå. I dokumentet redovisas också fördjupat markanvändningen för basorterna. Ett antal mindre orter som bedömts vara strategiskt intressanta för vidare studier har dessutom pekats ut. 

Riksintressen

Översiktsplanen redogör för riksintressena (naturvård, kustzon, friluftsliv, rörligt friluftsliv, kulturmiljövård, totalförsvar, väg, järnväg, vindbruk, sjöfart, luftfart och värdefulla ämnen och materia) och kommunens syn på dem.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.