Översiktsplan och strategisk planering

Översiktsplanen omfattar hela kommunens geografiska yta och ger riktlinjer för hur mark- och vattenområden ska användas. Andra översiktliga strategiska planer ger också vägledning för utveckling av till exempel bebyggelse, trafik och grönområden.

Utsikt Borråkra.
Utsikt Borråkra.

Alla kommuner ska ha en aktuell översiktsplan och den utgör ett viktigt beslutsunderlag för hur den bebyggda miljön ska utvecklas och bevaras på ett långsiktigt hållbart sätt. Den nu gällande översiktsplanen för Kristianstads kommun antogs av kommunfullmäktige 2013 och har en tidshorisont fram till 2025. Kommunfullmäktige har 2016 bedömt att översiktsplanen i stort är aktuell men att ändringar ska göras för staden Kristianstad samt för kusten och havet. Kommunen arbetar också med andra former av strategier, utredningar och planeringsprojekt på översiktlig nivå. Läs mer om vad som är på gång inom översiktlig planering via länkarna nedan.

Pågående översiktlig planering

Gällande översiktsplaner och antagna strategier

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.