Vä 55:1 mfl Nya Ängamöllan

Ett förslag till ändring av gällande detaljplan har tagits fram för Vä 55:1 mfl. Detaljplanen antogs av byggnadsnämnden den 30 mars 2021.

Syfte och omfattning

Planområdet är beläget utmed E22 i västra Kristianstad. Området är idag planlagt för (J) verksamheter/industri. Aktuellt planförslag innebär enbart en ändring av nu gällande detaljplan och uppgår till cirka 60 hektar varav 33 hektar utgör kvartersmark. Huvudsyftet med ändring är att på ett effektivare sätt tillvarata redan planlagd mark för verksamheter/industri och på ett bättre sätt möta de behov av verksamhetsmark som finns i kommunen idag. Syftet är också att uppdatera detaljplanen gentemot nya förhållanden som tillkommit inom området. Planförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan (KF 2013-03-12) och handläggs med standard förfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

 

 

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.