Plasten 2

Ett förslag till detaljplan för Detaljplan för Plasten 2 m.fl. i Kristianstad har varit utställt på granskning och förslagen bearbetas nu inför antagande.

Syfte och omfattning

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för en bredare användning av fastigheten Plasten 2 på Näsby industriområde. Användningen ändras från industri till verksamheter med försäljning, kontor, restaurang, industri och lager samt teknisk anläggning. Detaljplanen medger även två nya infarter från Industrigatan till Plasten 3.

Planområdet omfattar ca totalt 40 891 m2 och marken är i kommunal och enskild ägo.

Synpunkter

Planförslaget har funnits tillgängligt för synpunkter  t om 2020-04-13.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen. 

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.