Östra Vram 16:3 m fl

Ett förslag till ändring av detaljplan har tagits fram för att möjliggöra en högre byggnation inom verksamhetsområdet vid östra infarten till Tollarp markanvändningen industri extern handel kvarstår. Nu finns det möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Flygfoto Kristianstads kommun
Flygfoto Kristianstads kommun

Syfte och omfattning

Planområdet ligger i östra kanten av Tollarp. Ändringen av detaljplanen syftar främst till att möjliggöra för en högre höjd på byggnader inom befintligt verksamhetsområde. Nu föreslagen ändring innebär även att en befintlig körväg som är planlagd som gång och cykel ges planstöd för pågående markanvändning. Icke exploaterad mark ägs av Kristianstads kommun.

Synpunkter

Planförslaget finns tillgängligt för granskning t om 2021-11-08.

De som vill lämna synpunkter på granskningshandlingen gör det via kommunens e-tjänst
eller skriftligen till:
planadm@kristianstad.se
alternativt
Byggnadsnämnden
291 80 Kristianstad

Märk e-post/brev med ”BN 21-0178”. Underteckna med ert namn och er fastighetsbeteckning.  Synpunkter ska ha inkommit till byggnadsnämnden senast måndagen den 8 november 2021.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.