del av Östra kasern 3 m fl

Ett förslag till ny detaljplan har tagits fram för en ny högstadieskola i Kristianstad. Inkomna synpunkter bearbetas nu inför antagande.

Illustrationsförslag Allöskolan
Illustrationsförslag Allöskolan

Syfte och omfattning

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för skolverksamhet och överensstämmer med kommunens fördjupade översiktsplan för staden.

Synpunkter

Planförslaget har funnits tillgängligt för synpunkter  t om 2022-06-17.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd och granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

 
Planhandlingar Utredningar granskning 2
Underrättelse Beslut MHN 211213
Planbeskrivning Avhjälpandeåtgärder ÖK3
Plankarta Trafikbullerutredning 210611
Granskningsutlåtande 1 Träd och naturvärden
Samrådsredogörelse Trafikutredning
  Utlåtande ang träd
Äldre utredningar  
Bullerutredning Utredningar granskning
Dagvattenhantering Dagvatten Allöskolan
Geoteknik och markmiljö (PM) Dagvatten Allöskolan (PM) 
Geoteknik och markmiljö (rapport) Förslag på masshantering och kostnader (PM) 
Riskutredning farligt gods Kompletterande markundersökning (PM) 
  Rapport miljöteknisk markundersökning
   
  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.