Horna 3:12 m fl

Ett förslag till ny detaljplan har tagits fram för blandad verksamhetsanvändning och förskola i Åhus. Nu finns det möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Illustration av Kristianstads kommun 2020
Illustration av Kristianstads kommun 2020

Syfte och omfattning

Detaljplanen syftar till att möjliggöra för ett flexibelt verksamhetsområde med möjlighet för industri, verksamheter, kontor, tekniska anläggningar och begränsad djurverksamhet. I områdets nordvästra hörn möjliggörs även för förskola. Planförslaget har stöd i gällande översiktsplan men bedöms även vara av ett stort allmänt intresse och följer därför ett utökat planförfarande enligt plan och bygglagen.  

Synpunkter

Planförslaget finns tillgängligt för synpunkter fr o m 2021-05-06 t om 2021-06-04.

Planhandlingarna finns att ta del av nedan samt i medborgarcenter i Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12, Kristianstad. Plankartan finns även digitalt på Kristianstadskartan, se länk nedan. 

De som vill lämna synpunkter på planförslaget gör det skriftligen via kommunens e-tjänst

https://etjanster.kristianstad.se/s/detaljplan 
alternativt skriftligen till:
Byggnadsnämnden
291 80 Kristianstad 

Märk brev med ”BN 17-1799”. Underteckna med ert namn och er fastighetsbeteckning.  Synpunkter ska ha inkommit till byggnadsnämnden senast fredagen den 4 juni 2021.

Planhandlingar Utredningar
Underrättelse om granskning Dagvattenutredning
Planbeskrivning  Fordonsmätning
Plankarta  Miljöteknisk provtagning 
Samrådsredogörelse  Översiktlig geoteknisk undersökning
  Arkeologisk undersökning 
  Natur och rekreationsvärden
  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.