Färlöv 19:10 och del av Färlöv 19:3

Ett förslag till ny detaljplan har tagits fram för att möjliggöra för en utbyggnad av Araslöv Golf & Resort med nya byggnader och mer flexibel markanvändning. Inkomna synpunkter bearbetas nu inför granskningsskedet.

Illustration: Arkitektkontoret i Jonstorp AB
Illustration: Arkitektkontoret i Jonstorp AB

Syfte och omfattning

Nu aktuellt planförslag innebär att markanvändningen utökas till att även medge en tänkt padelhall, boulderingvägg, gym, lounge och ökade ytor för hotell, konferens och restaurang och kontor. Planförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan (KF 2013-03-12) om ÖP och handläggs med standard förfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Synpunkter

Planförslaget har funnits tillgängligt för synpunkter t om 2020-08-24.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd och granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.