Fängelset 2

Det finns ett planprogram från 2017 som utgör underlag för en kommande detaljplan för fastigheten Fängelset 2 i Kristianstad.

Fastigheten Fängelset 2 i Kristianstad.
Fastigheten Fängelset 2 i Kristianstad.

Fastigheten Fängelset 2  inrymmer en fängelsebyggnad från 1846 med tillhörande miljöer och komplementbyggnader. Området användes fram till 2013 som kriminalvårdsanstalt.

Fastigheten är idag planlag för allmänt ändamål. Det är en äldre planbeteckning för verksamheter med offentlig huvudman (stat eller kommun). För att kunna bebygga fastigheten permanent för andra ändmål, t ex bostäder, krävs en ny detaljplan.

Som underlag för detta finns ett planprogram som godkändes av byggnadsnämnden 2017.

Syftet med planprogrammet är att visa förslag på hur en förtätning kan ske med hänsyn till den befintliga kulturmiljön och omgivningens förutsättningar. Förtätningsförslaget utgår från befintliga kulturmiljövärden, stadsplanemönster samt angränsande arkitektoniska stilar.

I programmet finns även ett sammanfattande avsnitt med slutsatser och riktlinjer inför kommande detaljplanearbete.

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.