Dammlyckan 12

Ett förslag till ändring av befintlig detaljplan har tagits fram för fastigheten Dammlyckan 12 i Åhus. Ändringen av detaljplanen syftar främst till att möjliggöra för flera typer av bebyggelse. Planområdet omfattar ca 5370 m² och marken ägs av AB Kristianstadbyggen.

Bild: ABK via Liljewalls arkitekter
Bild: ABK via Liljewalls arkitekter

Syfte och omfattning

Planområdet ligger i Åhus strax sydväst om Ica Kvantum och nordväst om Rönnowskolan. Området är idag planlagt för radhus upp till två våningar med 7,6m byggnadshöjd. Aktuellt planförslag innebär framförallt att den gällande detaljplans byggnadssätt ändras samt att detaljplanen uppdateras till ny praxis. Planförslaget överensstämmer med gällande översiktsplan (KF 2013-03-12) och handläggs med standard förfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900). 

Synpunkter

Detaljplanen har varit utställt på granskning och förslagen bearbetas nu inför antagande.

Planförslaget har funnits tillgängligt för synpunkter t om 2021-04-09.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd och granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Planhandlingar Utredningar  
Underrättelse om granskning Markteknisk undersökningsrapport   
Planbeskrivning Kvalitativ riskutredning COWI 2017  
Samrådsredogörelse PM Farligt gods Kvarteret Lillemöllan   
  Projekteringsunderlag  
  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.