Betongen 1m fl

Ett förslag till detaljplan för Betongen 1 inom Näsby industriområde har tagits fram. Detaljplanen antogs av byggnadsnämnden den 30 mars 2021.

Syfte och omfattning

Ett förslag till ny detaljplan har tagits fram för fastigheten Betongen 1 m.fl. inom Näsby industriområde. Befintliga byggnader har hittills använts främst för olika typer av utbildningsverksamhet. Detaljplanen möjliggör att planområdet får användas för K-kontor och Z-verksamheter. I dessa ändamål ingår även vuxenutbildning och yrkesutbildning som kan vara störande för omgivningen. Parkmarken väster om Betongen 1 planläggs för fördröjning av dagvatten med dammar eller diken. Ett sammanhängande stråk av träd- och buskvegetation ska bibehållas mellan Snapphanevägen och industriområdet. 

  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.