Atlas 1, Vä 2:72 mfl

Ett förslag till ny detaljplan har tagits fram för bostäder i Vä. Nu finns det möjlighet att lämna synpunkter på planförslaget.

Illustration: Kristianstads kommun
Illustration: Kristianstads kommun

Syfte och omfattning

Syftet är att pröva möjligheten till bostäder med en effektivare väg- och bebyggelsestruktur i Vä anpassat till rådande markterräng och befintliga stenmurar. Planområdet omfattar ca 92 262 m2 och marken ägs av Kristianstads kommun och Planeternas tomt AB. Planförslaget överensstämmer med gällande fördjupad översiktsplan (KF 2009-06-09) och handläggs med standard förfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).

Synpunkter

Planförslaget finns tillgängligt för synpunkter fr o m 2021-10-08 t om 2021-11-16.

Planhandlingarna finns att ta del av nedan samt i medborgarcenter i Rådhus Skåne, Västra Storgatan 12, Kristianstad. Plankartan finns även digitalt på Kristianstadskartan, se länk.

De som vill lämna synpunkter på planförslaget gör det via kommunens e-tjänst eller skriftligen till  planadm@kristianstad.se
alternativt
Byggnadsnämnden
291 80 Kristianstad

Märk e-post/brev med ”BN 18-1139”. Underteckna med ert namn och er fastighetsbeteckning.  Synpunkter ska ha inkommit till byggnadsnämnden senast tisdagen den 16 november 2021.

Den som inte framfört skriftliga synpunkter under samråd och granskningstiden kan förlora rätten att överklaga beslutet att anta detaljplanen.

 
Planhandlingar Utredningar
Underrättelse om granskning Geoteknisk utredning 200513
Planbeskrivning Miiljöteknisk markundersökning 200514
Plankarta Naturvärdesinventering
Samrådsredogörelse Dagvattenutredning
  • Report errors on page

    For other questions to the municipality, please use this form.

    * Mandatory if you want a reply

    What you send to the municipality becomes common record.