Detaljplaner

En detaljplan är en karta med bestämmelser om vad marken får användas till och vad som får byggas inom området. Detaljplanen är juridiskt bindande och ger byggrätt till fastighetsägare. Den är ett viktigt underlag för beslut om till exempel bygglov.

Illustration detaljplan och byggprojekt, Marie-Louise Gustafsson
Illustration detaljplan och byggprojekt, Marie-Louise Gustafsson

En detaljplan reglerar bland annat vad marken får användas till och hur hög bebyggelsen får vara. Den gäller för alla fastigheter inom ett planområde. Det är bara kommunen som kan upprätta, upphäva och anta (godkänna) detaljplaner. Detta kallas för det kommunala planmonopolet. 

Pågående detaljplaner öppna för synpunkter

Alla detaljplaner har samrådstillfällen då du som berörd eller allmänt intresserad kan ställa frågor och lämna synpunkter. De planer som för närvarande är öppna för synpunkter nås via länkarna nedan. 

 

Antagna detaljplaner

Hammar 8:12
Detaljplan för bostadsbebyggelse. Antagen av kommunfullmäktige den 2023-04-11 § 78.

Snapphanen 16
Detaljplan för en mer flexibel markanvändning. Antagen av byggnadsnämnden den 2023-04-25.

 

Pågående detaljplaner i andra planskeden

Kommunen arbetar med ett antal detaljplaner som befinner sig i olika skeden av planprocessen. Här finns ett urval av detaljplaner, främst de som ofta efterfrågas avseende information eller handlingar. 

Färlöv 19:3
Detaljplan för utbyggnad av Araslöv Golf & Resort mellan Färlöv och Vinnö.

Åhus 557:52
Detaljplan för markparkeringsplatser i anslutning till evenemangsområdet i Åhus. 

Hammar 9:151
Detaljplan för verksamhet utan omgivningspåverkan samt bilservice.

Fängelset 2, Kristianstad
Detaljplan för nya bostäder i centrala Kristianstad

Yngsjö 4:251, Tofta gård
Detaljplan för nya bostäder i Yngsjö by

Åhus 42:165 m fl
Detaljplan för nya bostäder

Yllefabriken 20 m fl
Detaljplan för bostads- och centrumändamål, park, stråk och gator

Hammar 8:12
Detaljplan för bostadsbebyggelse.

Norra Åsum 3:3 och Vilan 1:75 m.fl. (ny sträckning av Hedentorpsvägen)
En detaljplanen för att möjliggöra en ny sträckning av Hedentorpsvägen mellan E22 i söder och Långebrogatan i norr. 

Ändringar av detaljplaner längs kusten
Byggnadsnämnden har avskrivit planuppdragen för utökning av byggrätter enligt kustprogrammet från 2009.

Gällande detaljplaner

Du söker och hittar gällande detaljplaner och pågående planprojekt i kommunens kartdatabas. Klicka på respektive planområde i kartan nedan för att ta del av information och gällande planbestämmelser för ditt område.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.