Solenergianläggningar

Solenergianläggningar kan vara en solfångare som värmer till exempel luft eller en vätska. Det kan också vara solceller som producerar el. Solenergianläggningar kan placeras både på marken och på byggnader. I många fall kan de uppföras utan bygglov, men det finns dock undantag.

Solenergianläggningar på mark

Solenergianläggningar som placeras på marken och som inte omfattar byggnader, kräver normalt inget bygglov. Om marken är detaljplanerad behöver dock solenergianläggningen vara förenlig med detaljplanens bestämmelser.

För att anlägga solenergianläggningar på mark, exempelvis solcellsparker, kan det krävas samråd eller tillstånd enligt miljöbalken. Ta kontakt med Länsstyrelsen i Skåne län.

Solenergianläggningar på byggnad

Solenergianläggningar som installeras på en byggnad är en utvändig ändring av byggnaden. En utvändig ändring kräver som huvudregel bygglov om byggnaden är belägen inom detaljplanerat område.

Sedan 2018 krävs bara bygglov för utvändig ändring i form av installation av solenergianläggning om

  • anläggningen inte följer byggnadens form, alltså är uppvinklad från taket eller fasaden, eller

  • byggnaden eller området är särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, t ex många välbevarade byggnader från före 1920, eller

  • byggnaden ligger inom eller i anslutning till område av riksintresse för totalförsvaret, t ex nära Rinkaby eller Ravlunda skjutfält.

Installation av solenergianläggningar på byggnader utanför detaljplanerat område kräver inte bygglov.

Kontakta bygglovsavdelningen om du är osäker på om installation av solceller på din byggnad kräver bygglov.

Vissa krav gäller alltid vid ändring

Oavsett om installationen av solenergianläggningar på en byggnad kräver bygglov eller inte ska alla sådana ändringar utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag. Dessutom får anläggningens placering och utformning inte innebär fara eller en betydande olägenhet för omgivningen på annat sätt, exempelvis för grannar.

Det innebär att det inte enbart är effektoptimering som ska avgöra anläggningens placering och utformning. Det kan till exempel betyda att man behöver dela upp anläggningen i flera enheter, eller undvika ursparningar för takhuvar, eller undersöka möjligheten till andra färger på anläggningen än svart.

Krav på anmälan

Om installationen inte kräver bygglov kan den i stället kräva en anmälan. Anmälan krävs om installationen berör byggnadens bärande konstruktion eller om brandskyddet påverkas väsentligt.

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.