Riva, rivningslov

Det krävs rivningslov och startbesked för rivning av byggnad eller del av byggnad inom område med detaljplan. Det krävs inte rivningslov om byggnaden får uppföras utan bygglov.

För byggnader utanför område med detaljplan (gäller ej komplementbyggnader eller ekonomibyggnader) krävs att anmälan lämnas in och startbesked erhålls.

Ansökan eller anmälan ska innehålla:

  • blankett ansökan om rivningslov, alternativt anmälan
  • anmälan om kontrollansvarig
  • situationsplan, där planerade delar för rivning är utmärkta (lämplig skala 1:400)
  • fasader, planer, där planerade delar för rivning är utmärkta (lämplig skala 1:100)
  • kontrollplan som beskriver hur rivningsmaterialet kommer att hanteras
  • uppgifter till lägenhetsregistret 

Din ansökan skickar du till:

Kristianstads kommun 
Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen
291 80 Kristianstad

eller till kommun@kristianstad.se

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.