Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta är ett underlag för bygglovet och visar hur fastigheten får bebyggas. Nybyggnadskartan beställer du hos oss och den kan levereras digitalt och i pappersformat.

Nybyggnadskartan innehåller normalt uppgifter från detaljplanen, fastighetsgränser, befintlig bebyggelse, vatten- och avloppsanslutningar, marknivåer, angränsade vägar.

Inmätning av träd ingår inte i mätningen inför nybyggnadskarta. Trädinmätning kan, om så önskas, beställas som ett separat mätningsuppdrag och då tillkommer ytterligare avgift enligt gällande taxa.

Kontakta oss för mer information och beställning av våra tjänster. Leveranstid omkring 4 veckor.

Nybyggnadskarta krävs vid

  • ny- och tillbyggnad av flerbostadshus, industri-, kontor-, lager- och liknande byggnader.
  • nybyggnad av enbostadshus och fritidshus.
  • ny- och tillbyggnader som måste placeras närmre gräns än vad detaljplanen anger eller närmre än 4,5 meter från gräns utanför område med detaljplan

Det kan även finnas speciella förutsättningar på platsen som gör att det behövs en nybyggnadskarta även om det inte faller inom de nämnda kategorierna. Detta framkommer i så fall under granskningsskedet.
 

Prisuppgifter

Bostadshus/fritidshus, oavsett tomtyta 7875 kr
Tillbyggnad, garage eller uthus, oavsett tomtyta 3938 kr
   
Industri, verksamhet, flerbostadshus mm < 2000 kvm 7875 kr
Tillbyggnad, garage eller uthus, oavsett tomtyta < 2000 kvm 3938 kr
Industri, verksamhet, flerbostadshus mm >2000 kvm pris efter tomtyta
Tillbyggnad, garage eller uthus, oavsett tomtyta >2000 kvm pris efter tomtyta

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.