Byggnadsvårdsbidrag

I Kristianstads kommun finns det möjlighet att söka byggnadsvårdsbidrag för byggnads-och anläggningsvårdande åtgärder på byggnader eller anläggningar som är kulturmiljömässigt värdefulla.

Bidrag kan lämnas för miljöskapande åtgärder i samband med nybyggnad, underhåll och förnyelse och kan sökas av den som har nytta av åtgärden. Bidrag till stora objekt får endast beviljas om åtgärden ännu inte påbörjats. Ta därför kontakt i god tid innan planerad byggstart. Mindre objekt däremot kan beviljas bidrag i efterhand upp till 6 månader efter att åtgärden utfört. Detta under förutsättning att medel inte utgått från annat håll.

Till ansökan skall det följa med en kostnadsredovisning avseende den merkostnad åtgärden innebär samt beskrivning och/eller ritning. Bidrag beslutas av byggnadsnämnden och ansökningstiden är löpande. Beviljat bidrag betalas ut efter att åtgärden är slutförd, betald samt efter besiktning på plats.

Det finns två ansökningsperioder per år. Sista ansökningsdag är 7 mars respektive 5 september.

Din ansökan skickar du till:

Kristianstads kommun
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Rådhus Skåne
Västra Storgatan 12
291 80 Kristianstad

eller till kommun@kristianstad.se

Report errors on page

For other questions to the municipality, please use this form.

* Mandatory if you want a reply

What you send to the municipality becomes common record.